Összehasonlító gazdaságtan

A GeekWiki wikiből
Összehasonlító gazdaságtan
Tárgykód
4OG33NAK05B
Általános infók
Kredit
4
Félév
tavaszi félév
Előadás
van
Szeminárium
van
Tanszék
Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék
Követelmények
KisZH
nincs
NagyZH
2 db
Házi feladat
nincs
Vizsga
van
Előtanulmány
Mikroökonómia, Makroökonómia vagy Közgazdaságtan
Elérhetőségek
Tárgyfelelős
Dr. Szabó Katalin
Oktatók
Ádám Zoltán Péter
Dr. Veres Pál
Okató(k) e-mail címe
pal.veres@uni-corvinus.hu

A tananyag négy fő szerkezeti egységre tagolódik:

 • Intézmények és gazdasági rendszerré szerveződésük
 • Modern piacgazdasági rendszerek: piac központú, állam által vezérelt és tárgyalásos gazdasági rendszerek
 • Poszt-szocialista rendszerek és előzményeik (Rendszerváltás és evolúciós átalakulás).
 • A gazdasági rendszerek legújabb fejlődési tendenciái: az információgazdaság térnyerése, a globalizáció összefüggései és a jóléti rendszer, jóléti állam fejlődési tendenciái

Az előadók a tankönyv fő ismeretkörei alapján állítják össze az előadások tematikáját, de nem feltétlenül csupán a tankönyvi összefüggéseket vázolják fel, hanem azon túlmenő, az adott témakörbe illeszkedő, újabb ismereteket is közvetítenek. A szemináriumokon a hallgatók, a szemináriumvezető útmutatása szerint részletesen elemzik az egyes témaköröket, kiegészítő irodalmat (cikkeket, tanulmányokat, szakkönyv-részleteket is hasznosítva).


Követelmények

 • Jelenlét, illetve aktív részvétel az előadásokon és a szemináriumokon
 • Negyedévenként egy zárthelyi dolgozat
 • Prezentáció és/vagy otthoni munka a szemináriumvezető által kijelölt témakörből


A vizsgát ki lehet váltani a követelmények teljesítésével, melynek jegye opcionálisan elfogadható, javítani a vizsgával lehet.

A szorgalmi időszakban

 • Megajánlott jegy: van.
 • Elővizsga: nincs.

A vizsgaidőszakban

 • Vizsga: írásbeli

Tematika

 • Összehasonlító gazdaságtan, gazdasági rendszerek és intézmények.

A modern kapitalista piacgazdaság változatai. Állam, piac és szociális partnerek a modern vegyes gazdaságban.

 • Piac által vezérelt vegyes gazdaság modellje, az Egyesült Államok példája.
 • Állam által vezérelt vegyes gazdaság. A francia, japán és távol-keleti változatok.
 • Neokorporatív (tárgyalásos) vegyes gazdaság. Az osztrák példa.
 • A szocialista rendszer és a reformkísérletek. Posztszocialista átalakulás és rendszerváltozás.
 • A szocialista rendszer átalakulása Kínában
 • Új fejlődési tendenciák
 • Gazdasági rendszerek és a globalizáció
 • A jóléti államtól az esélyteremtő államig


Kompetencia leírása

A tantárgy célja, hogy a hallgató

 • megismerje a modern vegyes gazdaság intézményrendszerét,
 • megértse az intézményrendszer, a szervezeti rendszer és gazdasági cselekvés motivációi közötti összefüggéseket,
 • képes legyen a gazdaságot komplex, változó rendszerként értelmezni és megérteni,
 • megismerje az intézmények változásának okait, törvényszerűségeit,
 • felismerje, értelmezni tudja az egyes konkrét gazdasági rendszerek intézményi sajátosságait,
 • felismerje az egyes konkrét gazdasági rendszerek közötti intézményi különbségeket, azok okait és következményeit,
 • későbbi munkája során figyelembe tudja venni a gazdasági rendszer intézményi determinációit,
 • képes legyen munkája során javaslatokat kidolgozni az intézményi szabályok leghatékonyabb figyelembe vételére, változtatására,
 • képes legyen alkalmazni a gazdasági rendszer, illetve az intézmények működése szempontjában fontos, más tantárgyakban tanult ismereteket.
 • képes legyen a tárgy témakörében szakmai prezentációt tartani és vitát vezetni, csoport munkában részt venni.
 • képes legyen tények gyűjtésével, a tárgy módszertanának és szakirodalmának felhasználásával intézmények és rendszerek írásos elemzésére, értékelésére.

Kötelező irodalom

 • Szabó Katalin (szerk.): Gazdasági rendszerek, intézmények – Bevezetés az összehasonlító gazdaságtanba. Budapest,Aula Kiadó, 2007. (Tankönyv).