Fenntartható fejlődés, környezetgazdaságtan

A GeekWiki wikiből
Fenntartható fejlődés, környezetgazdaságtan
Tárgykód
2KG23NCV01B
Általános infók
Kredit
4
Félév
őszi és tavaszi félév
Előadás
hetente egyszer
Szeminárium
nincs
Tanszék
Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
Követelmények
Jelenlét
nem kötelező
KisZH
nincs
NagyZH
nincs
Házi feladat
van
Vizsga
írásbeli
Előtanulmány
nincs
Elérhetőségek
Tárgyfelelős
Dr. Kerekes Sándor
Okató(k) e-mail címe
sandor.kerekes@uni-corvinus.hu

A kurzus keretében tárgyaljuk a fenntartható fejlődés fontosabb elveit, eszközöket keresünk ezen elvek gyakorlati alkalmazására. Vizsgáljuk, hogy mit tehetnek a vállalkozások –legyenek azok egészen kicsik, mint például egy család, vagy egészen nagyok, mint például nagy munltinacionális vállalat- a fenntartható fejlődés érdekében. Alig képzelhető el a jövőt illetően olyan munkakör, amely betölthető volna a fenntartható fejlődés és a társadalmi felelősség elveinek ismerete nélkül. Szinte évente jelentek és jelennek meg újabb könyvek, amelyek mind az emberi kreativitás kimeríthetetlenségéről szólnak, és általában nem kevesebbet állítanak, mint azt, hogy sokkal kevesebb anyaggal, energiával és környezetterheléssel lehet előállítani sokkal nagyobb jólétet, mint amit az emberiség eddig elért, tehát a Föld képes ellátni akár kilenc milliárd embert is, ha! Igen, itt van a mondat végén ez a ha, ami azt jelképezi, hogy nem csinálhatjuk dolgainkat úgy, ahogy eddig tettük. A „ha” azt jelenti, hogy meg kell változtatni a jólétről, a kényelemről, a fogyasztásról, a termelésről és szinte mindenről, amit megszoktunk, az elképzeléseinket, elvárásainkat. Alig marad valami, amit úgy csinálhatunk, mint ahogy eddig megszoktuk. A kurzus keretében igyekszünk őszintén szembenézni a problémákkal és a hallgatók aktív részvételére számítva megkíséreljük megmutatni, hogy van remény a fennmaradásra.

Követelmények

A félév folyamán kötelező beadni egy 5-6 oldalas nagy esszét (10 pont), amennyiben jeles érdemjegyet szeretne a hallgató, ennek elmaradásával legfeljebb jó érdemjegyet kaphat.

A szorgalmi időszakban

 • Szorgalmi: 3 rövid esszé az előadáson elhangzott feladatokból (egyenként 4 pont). A gyűjtött pontok a vizsgapontszámba beleszámítanak.
 • Megajánlott jegy: megajánlott 5-öst a 4 évközi beadandó pontszámának 85%-át elérve lehet szerezni.

A vizsgaidőszakban

 • Vizsga: írásbeli
 • Vizsgakövetelmény: A félév végén írásbeli vizsga, (nem teszt jellegű 4 kérdés a félév anyagából 10-10 pont) összesen 40 pont. A kötelező esszé 10 pont.
Pont Osztályzat
25 - 27 Elégséges
28 - 34 Közepes
35 - 41
42- Jeles

Tematika

 1. hét: Környezetgazdaságtan makro-ökonómiai alapjai. A közlegelők tragédiája. A Daly féle „empty” és „full” világ.
 2. hét: A természeti erőforrások típusai. Nem megújuló természeti erőforrások számbavétele. Szűkös erőforrások, a szűkösség mérése. A szűkös erőforrások fenntartható használatának feltételei.
 3. hét: A megújuló erőforrások jellemzése. A szabad hozzáférés esete.
 4. hét: A fenntarthatóság közgazdasági értelmezése Hicks (1939), David Pearce (1990) Herman Daly (2011)
 5. hét: A környezeti Kuznets görbék és gyakorlati alkalmazásuk. A Jevons paradoxontól az Easterlin paradoxonig.
 6. hét: A biodiverzitás védelmének gazdasági alapjai.
 7. hét: A klímaváltozás jelentősége, nemzetközi és vállalati erőfeszítések és eredményességük. Szennyezési jogok világkereskedelme.
 8. hét: Környezeti indikátorok: A Humán Fejlődés Indexe és az ökológiai lábnyom, az adatnégyzetek módszere az ember és természet közötti kapcsolat jellemzésére.
 9. hét: A vállalatok magatartásának változása a környezeti kihívással kapcsolatban. A fenntartható fejlődés vállalati stratégiái. A vállalatok társadalmi felelőssége.
 10. hét: Környezetvédelmi adóreform az EU-ban. A környezeti szabályozás jó

léti hatásai és hatásuk a versenyképességre.

 1. hét: Fenntartható-e a mobilitás? A környezetpolitika eszköztára a közlekedési károk kezelésére. A logisztikai innovációk környezeti hatásai.
 2. hét: A mezőgazdaság környezeti hatásai. A többfunkciós mezőgazdálkodás. A környezetvédelmi szempontok megjelenése az EU mezőgazdasági támogatási rendszerében.
 3. hét: Környezetvédelem és világkereskedelem. A kereskedelem és a környezetvédelem konfliktusa.
 4. hét: Értékelés

Kötelező Irodalom

 1. Kerekes Sándor: A fenntartható fejlődésről válság idején - a FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS, ÉLHETŐ RÉGIÓ, ÉLHETŐ TELEPÜLÉSI TÁJ című, 2012-ben kiadott kötetben.
 2. Kocsis Tamás: Az ember es a természeti környezet közötti kapcsolat jellemzése az adatnégyzetek módszerével - a FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS, ÉLHETŐ RÉGIÓ, ÉLHETŐ TELEPÜLÉSI TÁJ című, 2012-ben kiadott kötetben. A tanulmányok letölthetőek az internetről ill. a kötet hozzáférhető a tanszéken.
 3. Marjaine Szerényi Zsuzsanna – Kocsis Tamás: Vízlábnyom: a fenntarthatóság egy új merőszáma? - a FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS, ÉLHETŐ RÉGIÓ, ÉLHETŐ TELEPÜLÉSI TÁJ című, 2012-ben kiadott kötetben. A tanulmányok letölthetőek az internetről ill. a kötet hozzáférhető a tanszéken.
 4. Kerekes Sándor és Wetzker Konrád: Keletre tart a „társadalmilag felelős vállalat” koncepció Harvard business manager (Magyar kiadás). - ISSN 1419-2519. - 2007. 9. évf. 4. szám, p. 37-47.
 5. Kerekes Sándor (2007): A környezetgazdaságtan alapjai. Aula, Budapest. ( kijelölt két fejezet moodle)
 6. Dr. Csutora Mária - Kerekes Sándor (2004): A környezetbarát vállalatirányítás eszközei. KJK-KERSZÖV, Budapest. (Kijelölt fejezet, moodle)
 7. Kerekes Sándor Fenntarthatóság és verseny: környezetgazdász nézőpontok https://quality-mmt.hu/wp-content/uploads/2016/06/2016_06_MM.pdf
 8. Kerekes Sándor Kergetjük a lehetetlent. A fenntartható fejlődés vad probléma, de szelídíteni lehet és érdemes! Magyar Minőség

Ajánlott Irodalom

 1. Kerekes Sándor: (szerk) Pénzügyekről másképpen Fenntarthatóság és közösségi pénzügyek. Wolters Kluwer Budapest 2016. p.
 2. Tóth Gergely: Gazdasággép A fenntartható fejlődés közgazdaságtanának kettős története L’Hartmann Budapest 2016 p.440