Gazdaságpszichológia

A GeekWiki wikiből
Gazdaságpszichológia
Tárgykód
7FI01NDV05B
Általános infók
Kredit
3
Félév
őszi félév
Előadás
hetente egyszer
Szeminárium
nincs
Tanszék
Politikatudományi Intézet
Követelmények
KisZH
nincs
NagyZH
nincs
Házi feladat
nincs
Vizsga
írásbeli
Előtanulmány
nincs
Elérhetőségek
Tárgyfelelős
Lehoczky Mária
Okató(k) e-mail címe
eloadas@gmail.com

A tantárgy keretein belül a hallgatók megismerik azokat alapvető pszichológiai jelenségeket (a kognitív feldolgozás, a motivációk, a személyiséglélektan, a szociálpszichológia területéről), amelyek a tradícionális közgazdaságtani elméletek törvényszerűségeit, modelljeit árnyaltabbá teszik, vagy vitatják.. Elsősorban individuális fókuszból, integrációs céllal, gyakorlati példák segítségével mutatjuk be azokat az elméleteket, amelyek a gazdaságpszichológia mainstream irányzatához tartoznak. Középpontban állnak azok a tudományosan megalapozott megjósolható gazdasági viselkedési kimenetek, amelyek nem állnak összhangban a matematikai, logikai, hasznossági modellekkel. Az ellentmondások feloldási lehetőségei közös gondolkodásra sarkallja a hallgatókat, ezáltal interaktívvá válik az előadás. A fogyasztói ethoszhoz kapcsolódó tömegjelenségek pszichológiai csapdáiból kiindulva eljutunk a boldogság gazdaságtan legújabb eredményeinek bemutatásáig. A humán tőke speciális területe a pszichológiai tőke, amely a gazdasági produktivitást és a szubjektív jóllétet egyszerre erősítő személyiség jellemzőket foglal magában. A döntéshozatal szisztematikus torzításait foglaljuk össze a heurisztikus gondolkodás típusainak bemutatásával, a kilátáselmélettel, az érzelmek és az intuíció erejének áttekintésével. A versengés-kooperáció, altruizmus gazdaságpszichológiai megközelítéséhez a játékelméleti megközelítésből indulunk ki, melyben a bizalom, a konstruktív-problémamegoldó szemlélet lehetőségeit és korlátait vizsgáljuk.

Követelmények

Írásbeli vizsga, nyílt kérdésekre való válaszadás az előadás anyaga és a kötelező irodalom alapján. A jeles osztályzat feltétele az elsajátított ismeretek önálló alkalmazása egy megadott gyakorlati példán, amely nem szerepel az előadás anyagban és a kötelező irodalomban sem. Elégséges osztályzat feltétele a kulcsfogalmak ismerete és a fő összefüggések megértésének igazolása. A kulcsfogalmak ismeretének hiánya elégtelen osztályzatot von maga után.

A szorgalmi időszakban

 • Megajánlott jegy: nincs.
 • Elővizsga: nincs.

A vizsgaidőszakban

 • Vizsga: írásbeli
 • Vizsgakövetelmény: Az előadások anyaga, a kötelező irodalom áttekintése és ezek alkotó, kreatív földolgozása.

Tematika

 • A gazdaságpszichológia fogalma, elméleti háttere, az interdiszciplinaritás forrásai és fókuszai: homo oeconomicus vs. homo psychologicus Racionalitás vs. irracionalitás? Történeti áttekintés, főbb kutatási tendenciák.
 • A fogyasztás paradoxonai: státusz, divat, klubok elmélete, Diderot-hatás, a személyiség szerepe - evolúciós pszichológiai mechanizmusok módosító hatásai a fogyasztásban. Maslow motivációs elmélete és kritikája.
 • Gazdasági hasznosság vs. öröm: Az aktivációelmélet alapjai, az öröm és komfortérzet mechanizmusa, az unalom, a kíváncsiság, az újdonságkeresés gazdaságpszichológiai vonatkozásai.
 • A boldogság gazdaságtana: A fogyasztói társadalom által biztosított anyagi jólét és a szubjektív jóllét fogalma, az önértékelés szerepe anyagi motivációk alakulásában. A jólét csapdája.
 • A boldogság gazdaságtana: A boldogság fogalma, mérése. Boldogság és anyagi jólét. A boldogság bottom-up és top-down modellje. A hedonizmustól a flow élményig.
 • A humán tőke személyiséghez köthető alkotóelemeinek hatása a gazdasági produktivitásra: önértékelés, önkontroll, pszichológiai tőke. A kreatológia, mint a kreativitás interdiszciplináris megközelítése.
 • Az interperszonális viselkedés befolyásolásának alapvető pszichológiai mechanizmusai: kölcsönösség –viszonzási szabály, elkötelezettség, következetesség, társadalmi bizonyíték, rokonszenv, tekintély, hiány elve.
 • Az érzelmek szerepe a döntéshozatalban: Az érzelmek mechanizmusa, tipológiái. A szomatikus marker és az intuíció hatóereje.
 • A viselkedési közgazdaságtan alapjai: A korlátozott racionalitás elmélete. A kognitív feldolgozási folyamat torzító hatásai.
 • Döntéshozatal bizonytalanság esetén: a heurisztikus gondolkodás. A heurisztikák fajtái.
 • Döntéshozatal bizonytalanság esetén A csomagolási hatás megjelenési formái. A kilátáselmélet.
 • Az együttműködés és versengés gazdaságpszichológiai vonatkozásai: játékelméleti alapfogalmak, egyszemélyes játékelméleti dilemmák. A TFT program személyiségvonásai. Hétköznapi csapda helyzetek. Jelenorientáció vs. jövőorientáció.
 • Az együttműködés és versengés gazdaságpszichológiai vonatkozásai: Többszemélyes fogolydilemmák: közlegelők tragédiája, hiányzó hős csapdája, futok a pénzem után csapdája.
 • Altruizmus és a proszociális magatartás: Az altruizmus változatai. Jövőperspektívák.

Segédanyagok

Kötelező irodalom

 • Fodor László: Gazdaságpszichológia Noran Libro, Budapest 2013.

Ajánlott irodalom

 • Ariely, D.: Kiszámíthatóan irracionális - A racionálisnak vélt döntéseinket alakító rejtett erőkről GABO KÖNYVKIADÓ ÉS KERESKEDELMI .KFT., 2011.
 • Ariely, D.: Zseniálisan irracionális - Az ésszerűtlenség nem várt előnyei HVG kiadó, 2014.
 • Cialdini, R.B.: Hatás HVG könyvek, 2009.
 • Csíkszentmihályi, M.: Flow - Az áramlat - A tökéletes élmény pszichológiája, Akadémiai kiadó, több kiadás
 • Csíkszentmihályi, M.: Kreativitás - A Flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája Akadémiai Kiadó, több kiadás
 • Garai L.: Egyáltalán minek nekünk gazdaságpszichológia? NAPVILÁG KIADÓ KFT. 2015.
 • Garai L.: Identitásgazdaságtan letölthető: http://mek.oszk.hu/05900/05970/
 • Gazdaságpszichológia, szerk.:Hunyady György - Székely Mózes: OSIRIS tankönyvek, 2003. letölthető: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_gazdasagpszichologia/adatok.html
 • Kahneman, D.: Gyors és lassú gondolkodás HVG könyvek 2013.
 • Kasser, Tim: Az anyagiasság súlyos ára Ursus Libris kiadó, Budapest, 2005.
 • Magyari Beck István (2000) A homo economicustól a homo humanusig. Aula Kiadó, Bp.
 • Magyari Beck István (2006) Kulturális marketing és kreatológia. Semmelweis Kiadó, Bp.
 • Mullainathan, S. – Shafir, E.: A szűkösség pszichológiája, Miért jelent sokat, amiből kevesebb van? HVG könyvek 2014.
 • Scitovsky T.:: Örömtelen gazdaság: gazdaságlélektani alapvetések. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1990.
 • Thaler R.H.,- Sunstein, C.R.: Nudge - Jobb döntések egészségről, pénzről és boldogságról, Manager Könyvkiadó és Könyvkereskedő Kft., 2011
 • Thaler, R. H.: Rendbontók, A viselkedési közgazdaságtan térnyerése, HVG könyvek 2016.

Kompetencia leírása

Tudományos ismeretek a gazdaságpszichológia köréből. A hallgató képes különbséget tenni a normatív és a leíró gazdasági viselkedés között. A gazdaságpszichológia integráló szemléletének elsajátítása megnyilvánul a gazdasági viselkedés ellentmondásainak felismerésében és a tudományosan megalapozott elméleti magyarázat adekvát alkalmazásában. A hallgató képessé válik a gyakorlatban alkalmazni a gazdaságpszichológiai ismereteket és önállóan véleményt alkotni.