Informatika alapjai

A GeekWiki wikiből
Informatika alapjai
Tárgykód
2SZ31NAK06B
Általános infók
Kredit
5
Ajánlott félév
1.
Félév
őszi félév
Előadás
van
Szeminárium
kéthetente egyszer
Tanszék
Számítástudományi Tanszék
Követelmények
Jelenlét
kötelező
KisZH
Moodle teszt minden gyakorlaton
NagyZH
1
Házi feladat
nincs
Vizsga
nincs
Elérhetőségek
Tárgyfelelős
Dr. Racskó Péter
Oktatók
Dr. Racskó Péter
Haskó József
Baksa-Haskó-Gabriella
Béres Ilona
Okató(k) e-mail címe
peter.racsko@uni-corvinus.hu
gabriella.hasko@uni-corvinus.hu

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy előadásain a hallgatók áttekintést kapnak az informatika jelenlegi helyzetéről és fejlődési irányairól. Ezen belül a Neumann elvű számítógépek architektúrájáról, alapvető informatikai fogalmakról, az adatok kezeléséről, az adatbázis-kezelés alapjairól, vizualizációról, alkalmazói rendszerekről, szolgáltatási modellekről, információelméletről, algoritmizálásról, adatvédelemről és biztonságról, jogi kérdésekről, informatikai vállalkozási ismeretekről, a jelenlegi magyarországi helyzetről.

A gyakorlatokon adatelemzést, problémamegoldást és algoritmizálási feladatokat oldanak meg egy ismert táblázatkezelő rendszer eszközeinek segítségével csoportmunkában, amit rendszeresen prezentálniuk is kell a csoporttársaik számára. A prezentációk során elvárjuk a hallgatóktól, hogy az előadáson elhangzott elméleti tananyaghoz is kapcsolódjanak a következtetéseik megfogalmazásakor.

Követelmények

A szorgalmi időszakban

 • A hallgatók a félév során 14 előadáson vesznek részt.
 • A gyakorlatok rendszere az úgynevezett "fordított osztályterem" elvét követi, azaz a hallgatók otthon önállóan feldolgozandó anyagot kapnak videókkal, kidolgozott mintapéldákkal és gyakorló feladatokkal, a gyakorlatokon pedig az elsajátított tudást felhasználva oldanak meg csoportmunkában feladatokat oktatói segítséggel.
 • A két hetente látogatott duplasávos gyakorlatokra a kiadott tananyagokat el kell sajátítani. A gyakorlatok elején és végén az adott tananyagra épülő tesztkérdéseket kell megoldani 5-5 pontért. A két pontszám átlagát fogjuk figyelembe venni. Az órán az első teszt eredményei alapján 3 fős csoportokba osztott hallgatóknak egy komplex példát kell megoldaniuk, részben az addigi előadásokhoz kapcsolódóan, az aktuálisan elsajátított gyakorlati ismereteket felhasználva. A csoportmunkában megoldott feladatokat a csoportok egy részének prezentálnia is kell, a többieknek pedig kérdésekkel kell bekapcsolódniuk a prezentálásba. A csoportmunkára és prezentálásra is 5 pont szerezhető. Így minden második héten 10 pont megszerzésére van összesen lehetőség.
 • Az utolsó heti gyakorlaton egy 20 pontos elméleti és egy 30 pontos gyakorlati dolgozatot kell megírnia mindenkinek, legalább 50%-os eredménnyel.#

A vizsgaidőszakban

Gyakorlati jegyes tárgy: a gyakorlatokon szerzett pontszámokból és az utolsó gyakorlaton írt zárthelyi dolgozat eredményéből áll össze az osztályzat. Javítási lehetőség nincs.

Az értékelés módszere

A félév során összesen 100 pont szerezhető:

 • a 2-13. heti dupla gyakorlatokon egyenként 10 pont, a 6 alkalomból a legjobb 5-öt vesszük figyelembe: maximum 50 pont
 • az utolsó gyakorlaton írt dolgozat:
 • elmélet 20 pont
 • gyakorlat 30 pont

Az utolsó gyakorlaton írt dolgozatot legalább 50%-ra (25 pont) kell teljesíteni.

Az osztályzatok ponthatára:

Pontszám Jegy
0 - 49 1
50 - 62 2
63 - 75 3
76 - 88 4
89 - 100 5


Tematika

Előadás tematika:

 1. Általános bevezetés a tárgyba és a gazdaságinformatikus képzésbe, az architektúra alapfogalmai
 2. Adatok, adatbázisok, adatkezelés
 3. Vizualizáció
 4. Alkalmazói rendszerek, e-kereskedelem, e-governent, ERP
 5. Informatika működtetése, szolgáltatási modellek
 6. Informatika működtetése, szolgáltatási modellek
 7. Alkalmazói rendszerek: mobil
 8. Információelmélet, Turing, Shannon, entrópia
 9. Algoritmusok
 10. Algoritmusok
 11. Adatvédelem és biztonság
 12. Jogi környezet
 13. Informatikai vállalkozási ismeretek
 14. Az informatika helyzete Magyarországon


Segédanyagok

Kötelező irodalom

 • A Moodle -ben megtalálható elektronikus anyagok

Ajánlott irodalom

 • Cser, Németh: A gazdaságinformatika alapjai, HEFOP Jegyzet, AULA 2006
 • Lévayné, Baksa-Haskó: Excel 2003 táblázatkezelés és programozás a gyakorlatban 120 feladattal, Jegyzet, Computerbooks, 2006
 • Baksa-Haskó Gabriella: Szövegszerkesztés, ÁVF Budapest 2011