Jog

A GeekWiki wikiből
Jog
Tárgykód
2JO11NAK04B
Általános infók
Kredit
5
Ajánlott félév
3.
Félév
őszi félév
Előadás
van
Szeminárium
hetente egyszer
Tanszék
Gazdasági Jogi Tanszék
Követelmények
Jelenlét
kötelező
KisZH
nincs
NagyZH
nincs
Házi feladat
nincs
Vizsga
írásbeli
Előtanulmány
őszi félév
Elérhetőségek
Tárgyfelelős
Dr. Bán Dániel
Oktatók
Dr. Halustyik Anna
Dr. Csöndes Mónika
Dr. Tátrai Tünde
Dr. Rácz Attila
Dr. Ződi Zsolt
Okató(k) e-mail címe
daniel.ban@uni-corvinus.hu
halustyik.anna@jak.ppke.hu
monika.csondes@uni-corvinus.hu
tunde.tatrai@uni-corvinus.hu
dr.attila.racz@gmail.com
zsolt.zodi@uni-corvinus.hu

A tantárgy megismerteti a legfontosabb jogi alapfogalmakat, áttekinti gazdaság és jog viszonyát. Betekintést enged a mellérendeltségen alapuló piaci kapcsolatok jogi szabályozásába. A tantárgy felöli a szerződési jog és a társasági jog területét, ismertetve e két – a kereskedelem számára rendkívül fontos – jogterület rendszerét és szabályanyagát.

Követelmények

A gyakorlati órákon való részvétel kötelező (hiányzás: TVSZ szerint). A megengedettnél több hiányzás az aláírás megtagadását vonja maga után. Aláírás hiányában a hallgató nem bocsátható vizsgára.

A szorgalmi időszakban

 • Megajánlott jegy: nincs.
 • Elővizsga: nincs.

A vizsgaidőszakban

 • Vizsga: írásbeli. (10 pont)

Félévvégi jegy

 • Ponthatárok:
Pontszám Jegy
0 - 4 1
5 2
6 3
7 - 8 4
9 - 10 5

Tematika

 1. hét: Jogi alaptan (a jog fogalma, funkciója, jogágak, jogi norma, jogforrási hierarchia). Az európai jog (uniós jog) és a hazai jog viszonya. A jog közgazdasági összefüggései, a jog és a gazdaság kölcsönhatása.
 2. hét: A kereskedelem magánjoga. Magánjog – polgári jog – kötelmi jog – szerződési jog: rendszertani alapok.
 3. hét: A szerződés fogalma és gazdasági szerepe. A szerződési szabadság elve. A szerződések kötőereje és állami kikényszeríthetősége. A szerződések tipizálása, csoportosítása. A szerződéskötés.
 4. hét: Az általános szerződési feltételek (ÁSZF) gazdasági funkciója, megjelenése, jogi problémái. Szerződéskötés ÁSZF alkalmazásával. Tisztességtelen általános szerződési feltételek. Fogyasztóvédelem a szerződési jogban.
 5. hét: A szerződések érvénytelensége. Az érvénytelenség típusai, okai, és jogkövetkezményei.
 6. hét: A szerződés teljesítése és a szerződésszegés. A szerződésszegés általános szabályai. A kártérítési felelősség.
 7. hét: Nevesített szerződésszegési tényállástípusok.
 8. hét: A szerződés módosítása és az egyoldalú szerződésmódosítási jog. Alanyváltozások.
 9. hét: A szerződés megszűnése és megszüntetése. Az elévülés.
 10. hét: A vállalkozási tevékenység jogi formái. A társasági jog rendszere. A gazdasági társaság fogalma és alapítása . A cégeljárás és a cégnyilvántartás. A gazdasági társaság szervezete.
 11. hét: Felelősségi viszonyok a társasági jogban. A tagi érdekvédelem.
 12. hét: Átalakulás, egyesülés, szétválás. A jogutód nélküli megszűnés és a fizetésképtelenségi jog.
 13. hét: Az egyes gazdasági társaságok különös szabályai I.
 14. hét: Az egyes gazdasági társaságok különös szabályai II.

Segédanyagok

Kötelező irodalom

 • Sáriné Simkó Ágnes (szerk.): Üzleti jog. A szerződésekről és a gazdasági társaságokról gazdasági szakembereknek. HVG-Orac, Budapest, 2014

Ajánlott irodalom

 • Sajó András – Harmathy Attila (szerk.): A jog gazdasági elemzése. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1984
 • Szalai Ákos: A magyar szerződési jog gazdasági elemzése. L’Harmattan, Budapest, 2013