Politikai gazdaságtan

A GeekWiki wikiből
Politikai gazdaságtan
Tárgykód
4MI25NCV04B
Általános infók
Kredit
6
Félév
őszi és tavaszi félév
Előadás
van
Szeminárium
van
Tanszék
Mikroökonómia Tanszék
Követelmények
Jelenlét
kötelező
KisZH
nincs
NagyZH
nincs
Házi feladat
csoportos prezentációkészítés és beadandó
Vizsga
nincs
Előtanulmány
nincs
Elérhetőségek
Tárgyfelelős
Dr. Trautmann László
Oktatók
Dr. Trautmann László, Sárvári Balázs
Okató(k) e-mail címe
laszlo.trautmann@uni-covinus.hu
balazs.sarvari@uni-corvinus.hu

A tárgy célja, hogy a közgazdaságtani alapfogalmakat bemutassa. A kurzus folyamán azokat a kérdéseket tárgyaljuk, amelyekre az alapszintű mikro- és makroökonómia épít, de általában nem fejti ki ezek tartalmát. Ezek: a politika és a gazdaság kapcsolata, a munkamegosztás, a pénz, a termelés és fogyasztás, a vállalat és a kollektív hatékonyság viszonya, az erkölcsi-kulturális értékek érvényesítése gazdasági eszközökkel. Ezek a fogalmak ma a közgazdasági és gazdálkodástudományi viták kereszttüzében állnak, hiszen a kibontakozó új világrend elméleti problémái közé tartozik a fejlődés fogalma, a termelés és fogyasztás közötti összhang megtalálása, a fenntarthatóság (környezetvédelem), a termelékenység forrásainak megtalálása, a kultúra, vallás szerepe a gazdasági fejlődésben.
A tárgy céljai közé tartozik, hogy ezeket a vitákat is bemutassa. A kurzuson arra törekszünk, hogy a hallgatókkal közösen gondolkodjunk, ennek érdekében a tananyag mellett hangsúlyos szerepük van a kötelező olvasmányoknak (cikkeknek), videóknak és hanganyagoknak általában egyegy nevesebb, esetenként Nobel-díjas közgazdásztól, társadalomtudóstól.
Az órákon a gazdaságpolitikai vitákat szeretnénk élővé tenni, amihez különböző pedagógiai eszközöket használunk (disputa-verseny, szerepjátékok, stb.). A kurzust mindazoknak ajánljuk, akik az alapfogalmakra vonatkozó ismereteiket szeretnék elmélyíteni, illetve akik középiskolában nem tanultak közgazdaságtant.

Követelmények

TIPP

6 kredit, nincs vizsga ;)

A Mikroökonómia Tanszék Politikai Gazdaságtan kurzusát a szemináriumra jelentkezett hallgatók vizsgaidőszakbeli beszámolás nélkül végezhetik el. A hallgatók érdemjegyüket a szorgalmi időszakban az egyéni és csoportmunkájukkal alakítják ki. Az osztályzatokat az egyéni és csoportmunkákra kapott pontszámok alapján kapják. A félév során kapott osztályzatok a kötelező feladat típusától függetlenül azonos súllyal számítanak bele a végső érdemjegybe. A félév során a kötelező feladatokon túl otthon elvégzett szorgalmi feladatok online megküldésével is javíthatnak a hallgatók az eredményükön, amivel elégségesről akár jelesre is módosíthatják az érdemjegyüket.
A kurzus heti előadásokból és szemináriumokból áll, az oktatás a fenti tematika szerint halad. A kurzus kötelező irodalma a tantárgyi jegyzet, amit az interkonyv.hu oldalról lehet regisztráció után megvásárolni oldalanként 3,5 forintért. A szöveg két részben, részenként 600 forint alatti áron megvásárolható. Aki akarja, annak egyedi nyomtatásban is legyártják 2800 Ft-ért. (Tájékoztatásul: a jegyzet teljességgel új szöveg az elmúlt félévekhez képest, nem annak módosítása.) A szöveg elérhető az alábbi linkeken: http://www.interkonyv.hu/konyvek/a_globalizacio_politikai_gazdasagtanarol http://www.interkonyv.hu/konyvek/Piac%20%C3%A9s%20arutermel%C3%A9s

A szorgalmi időszakban

 • A hetek során a hallgatók 4-5 fős csoportokba osztva prezentációkat, irányított vitákat mutatnak be.

A prezentációk nem csupán segítik a felkészülést, és részei az értékelésnek, de maguk is a tananyag részei, hiszen ezekhez képest kell majd állást foglalnia a csoportoknak a későbbi előadásaikban. A rendre a következő hétre vonatkozó kiselőadások témáit mindig az óra végén adja meg az oktató, ami általában hetente 2-3 csoportot érint. Létszámtól és a feladatok típusától függ, hogy egy csoportra egy félév alatt hányszor kerül sor (általában ötször). A prezentációkra és a disputára is az egyéni feladatokhoz hasonlóan osztályzatot kapnak a csapatok.

Tematika

 1. hét: Az új világrend fogalmáról.Politika – intézmény – gazdaság.A politikai gazdaságtan tárgya és módszere.
 2. hét: A XX. század főbb történeti korszakai.A jogállam hatása a kapitalizmusra.
 3. hét: Tulajdon – magántulajdon – köztulajdon.A kapitalizmus előtti tulajdoni formák.Hatékonyság, munkamegosztás.
 4. hét: Árutermelés és pénz.
 5. hét: Piacgazdaság, információ, tudás.Részpiac és ágazat.Kereslet, kínálat.
 6. hét: Externália és közjavak.A hálózatos javak.
 7. hét: A klasszikus kapitalizmus korszakai. Eredeti tőkefelhalmozás, kereskedelmi kapitalizmus, klasszikus kapitalizmus.Főbb technológiai és gazdasági trendek ezekben a korszakokban.
 8. hét: A fogyasztás elmélete. Szükséglet és hasznosság.
 9. hét: A technológiai tervezés alapfogalmai, eredményesség és hatékonyság
 10. hét: A technológia korszakok szerepe a gazdaságban. Taylorizmus, fordizmus, gm-izmus, tanulóvállalat
 11. hét: A közgazdaságtan emberképe.
 12. hét: A vállalat létrejötte és szerepe a gazdaságban.Nemzetközi pénzügyek. Az euró bevezetése
 13. hét: Pénzfunkciók és hitelpénz, mechanizmus.Nemzetközi pénzügyek.Az euró bevezetése.
 14. hét: Az EU szerepe a formálódó globális keretek között.Az EU előzményei és a lisszaboni stratégia.A globalizáció intézményi elemzése.Nemzetközi szervezetek, multinacionális vállalatok, regionális tömörülések.

Segédanyagok

Kötelező irodalom

 • Trautmann, László: Politikai gazdaságtan jegyzet
 • Magyari Beck István (2006) Kulturális marketing és kreatológia. Semmelweis Kiadó, Bp.

Ajánlott irodalom

 • Acemoglu, Daron: A gazdasági fejlődés gyökerei, Rajk László Szakkollégium, Ráday Könyvesház, 2008
 • Alesina, Alberto – Giavazzi, Francesco: Európa jövője – Reform vagy hanyatlás, Gondolat Kiadó, 2008
 • Dubner, Stephen J. – Levitt, Steven: Lökonómia, Európa Könyvkiadó, 2007
 • Friedman, Thomas L.: És mégis lapos a föld, HVG Kiadó Zrt, 2008
 • Gladwell, Malcolm: Fordulópont : Ahol kis különbségekből nagy változás lesz, HVG Kiadó, 2007
 • Johnson, David: A közösségi döntések elmélete, Osiris, 1999
 • Howard, Michael (szerk.): Oxford világtörténet a 20. században, Napvilág, 2002
 • Inotai, András: Magyar gazdasági modell? Úttörőből sereghajtó?, Mozgó Világ, 2008. június
 • Landes, David S.: Dinasztiák, Partvonal Kiadó, 2007
 • Kornai, János: Szocializmus, kapitalizmus, demokrácia és rendszerváltás, Akadémiai Kiadó, 2007
 • Malthus, Thomas R.: Röpirat a népesedésről
 • Ricardo, David: A politikai gazdaságtan és az adózás alapelvei
 • Shiller, Robert J.: Tőzsdemámor, Alinea Kiadó, 2007
 • Smith, Adam: A nemzetek gazdagsága


Ajánlott oldalak