Számvitel alapjai

A GeekWiki wikiből
Számvitel alapjai
Tárgykód
2SA53NAK01B
Általános infók
Kredit
5
Ajánlott félév
5
Félév
Őszi félév
Előadás
van
Szeminárium
hetente egyszer
Tanszék
Pénzügyi Számvitel Tanszék
Követelmények
KisZH
nincs
NagyZH
2 db
Házi feladat
van
Vizsga
írásbeli
Előtanulmány
nincs
Elérhetőségek
Tárgyfelelős
Dr. Lakatos László Péter
Oktatók
Dr. Lukács János
Dr. Lakatos László Péter
Kissné Becsei Annamária
Filyó Janka
Dr. Polyák Imre
Dr. Saxné
Dr. Andor Ágnes Márta
Bary László
Mente Kristóf
Serfőző Gyula
Dr. Mikáczó Éva Ilona
Okató(k) e-mail címe
lakatos@uni-corvinus.hu
annamaria.becsei@uni-corvinus.hu
lakatos@uni-corvinus.hu
janos.lukacs@uni-corvinus.hu
janka.filyo@uni-corvinus.hu
agnesmarta.andor@uni-corvinus.hu
bary@danubia.hu
gyula.serfozo@uni-corvinus.hu
eva.mikaczo@uni-corvinus.hu

Számviteli alapfogalmak, számviteli alaptechnikák bemutatása és az egyes pénzügyi kimutatás elemekhez tartozó alapvető ismeretek átadása.

Követelmények

A szorgalmi időszakban

 • A tárgy megköveteli a folyamatos óralátogatást és a kijelölt házi feladatok megoldását. A tárgy elsajátítását időközi tesztek segítik.
 • A hallgatók a gyakorlati jegyért két zárthelyi dolgozatot írnak. Az első zárthelyi dolgozatot (amely alapvető, később semelyik számviteli tárgyban nem mellőzhető ismeretet tartalmaz) legalább 60%-ra kell teljesíteni. Egyébként a hallgató félév végén összevont vizsgát köteles tenni. Az előbbi feltétel teljesítésével egyidejűleg a kurzus sikeres teljesítésének további feltétele a két zárthelyi dolgozatból legalább összesen 51% teljesítése.
 • Megajánlott jegy: nincs.
 • Elővizsga: nincs.

A vizsgaidőszakban

 • Vizsga: Aki összevont dolgozatot ír (a teljes félév anyagát fedi le), annak vizsgája két részből áll. Az A részben az első negyedév anyaga szerepel. Nem értékelhető sikeresre az a vizsga, amely ebből a részből legalább 60%-ot nem teljesít (minimumfeltétel, "beugró"). A minimumfeltétel teljesítése mellett a sikeres vizsgához a megszerezhető pontok 51%-át kell elérni.

Félévvégi jegy

 • Ponthatárok:
Pontszám Jegy
0 - 50 1
51 - 62 2
63 - 74 3
75 - 86 4
87 - 100 5

Tematika

1. hét: A pénzügyi kimutatásokhoz tartozó alapvető elméleti kérdések. Vagyonbesorolás. Mérleg és leltár.
2. hét: A gazdasági események. Az események hatása a mérlegre. A saját tőke változása.
3. hét: Az eredmény. A gazdasági események kezelése a mérlegben és az eredménykimutatásban.
4-5. hét: Könyvvezetés, összesítő-ellenőrző kimutatások. Általános forgalmi adó. A számvitel gépesítésének alapvető jellemzői.
6. hét: Termelő és szolgáltató vállalkozások. A saját teljesítmény.
7-8. hét: Időbeli elhatárolások. A finanszírozás.
9. hét: Követelések
10. hét: Tárgyi eszközök
11. hét: Készletek és immateriális eszközök
12. hét: A céltartalékok. Az egyes időszakok elhatárolása. A devizás értékelés.
13. hét: Cash-flow kimutatás
14. hét: Az ismeretek összefoglalása, esettanulmány.

 • A témákörök előtti számok, a tervezett tanítási hetet jelölik. A minimumteszt követelményeit az 1-6 hét anyaga képzi.

Segédanyagok

Tankönyv

 • Becsei - Filyó - Lakatos (szerk.) - Mikáczó - Mohl - Serfőző - Stafira - Veres: Számvitel alapjai példatár; Saldo 2011
 • Az előadások anyaga (ideértve a rendelkezésre bocsátott elektronikus anyagot is).

Ajánlott irodalom

 • Baricz - Róth: Könyvviteltan, Aula 1997. (vagy bármely későbbi kiadás)
 • Libby - Phillips - Whitecotton: Principles of accounting, MGH 2009. (vagy bármely későbbi kiadás)


Ajánlott oldalak