Szoftver-technológia I

A GeekWiki wikiből
Szoftver-technológia I.
Tárgykód
2SZ31NAK22B
Általános infók
Kredit
5
Ajánlott félév
3.
Félév
őszi félév
Előadás
van
Szeminárium
hetente egyszer
Tanszék
Számítástudományi Tanszék
Követelmények
Jelenlét
kötelező
KisZH
minden órán (10 alk.)
NagyZH
2 db
Házi feladat
nincs
Vizsga
nincs
Előtanulmány
nincs
Elérhetőségek
Tárgyfelelős
Mohácsi László
Oktatók
Mátyus Bálint
Burka Dávid
Okató(k) e-mail címe
laszlo.mohacsi@uni-corvinus.hu

A Szoftvertechnológia tárgy célja, hogy gyakorlati példákon keresztül bevezesse a hallgatót a szoftverfejlesztés során használt technikákba és technológiákba. A szoftvertechnológia I. gazdasági és matematikai jellegű példákon vezeti végig a hallgatót C# nyelv elemein, és mutatja be az objektum-orientált paradigma gyakorlati alkalmazását. Felkészít a .NET keretrendszer osztálykönyvtárának és a hozzá tartozó dokumentáció használatára.

Követelmények

A tárgy gyakorlati jeggyel zárul, folyamatos félévközi számonkérés alapján. A tantárgy követelményeit a hallgatónak az oktatási időszakban kell teljesítenie. Külföldi ösztöndíj esetén a tárgyfelelőssel legkésőbb az első oktatási héten egyeztetni kell. A gyakorlatok látogatása kötelező, a hiányzások még elfogadható mértéke a foglalkozások 1/4 részéről való távolmaradás. Speciális indok esetén (kórházi kezelés, tartós betegség) a foglalkozások felét meg nem haladó hiányzás mellett a tárgyfelelős pótlási lehetőséget adhat. A foglalkozások felét meghaladó hiányzás esetén a tárgy teljesítése csak a tárgy újrafelvételével pótolható.

A szorgalmi időszakban

 • A szemináriumokon írt kis ZH-kból összesen 40 pont szerezhető. A tíz kis zárthelyin egyenként 5-5 pont szerezhető. Összesítéskor a nyolc legjobb pontszámot vesszük figyelembe (5x8=40). Hiányzás esetén a zárthelyi nulla ponttal kerül beszámításra, pótlására lehetőség nincs. A kis ZH-k kérdés csoportjai az előadáson kerülnek kihirdetésre. Elmaradt kis ZH esetén a pontokat arányosan felszorozzuk.
 • a 7. és a 14. heti szemináriumon számítógépen megoldott zárthelyi dolgozat 30 + 30 pontért. A dolgozathoz segítségként egy kézzel írott A4-es lap használható. A dolgozat idejére a gépterem internet kapcsolata csak a Moodle rendszerre és az SQL szerverre korlátozódik. Hiányzás esetén a javítóvizsga időpontjában pótolható.
 • Elővizsga: nincs.

A vizsgaidőszakban

 • Vizsga: nincs, a tárgy gyakorlati jeggyel zárul

Félévvégi jegy

 • Ponthatárok:
Pontszám Jegy
0 - 50 1
51 - 62 2
63 - 75 3
76 - 88 4
89 - 100 5

Tematika

 1. hét: A .NET keretrendszer és a Visual Studio fejlesztőkörnyezet bemutatása. A Visual Studio változatai közti különbség. A forráskód feldolgozása (fordítók, értelmezők, köztes nyelvek).
 2. hét: Az Objektumorientált és eseményvezérelt programozás elve. Alapvető komponensek használata és speciális vezérlők.
 3. hét: Nyelvi elemek (kulcsszavak, változók, literálok, konstansok, névterek) Vezérlési szerkezetek – szekvencia, elágazások, iterációk.
 4. hét: OOP mintaalkalmazás építése – képkirakós játék.
 5. hét: Adatszerkezetek. Felsorolások, listák, tömbök.
 6. hét: Kereső és rendező algoritmusok.
 7. hét: Implicit és explicit típuskonverzió. Események kiszolgálása. Boxing-unboxing.
 8. hét: Hibakeresés: töréspontok és nyomkövetés példán keresztül.
 9. hét: Grafika GDI alapokon. A Graphics osztály. IFS fraktál rajzolása.
 10. hét: Rekurzív algoritmusok. Koch görbe rajzolása
 11. hét: Események kezelése, delegáltak.
 12. hét: Az MVC tervezési minta.
 13. hét: Fájlkezelés. Szöveges és bináris állományok írása, olvasása. Karakter kódolások.
 14. hét: XML alapok és XML fájlok kezelése. Az XML nyelv, a dokumentum szintaktikája és érvényessége. XML dokumentumokat feldolgozó könyvtári osztályok.

Segédanyagok

Kötelező irodalom

Ajánlott irodalom

 • a feladatmegoldást levezető szöveges dokumentumok
 • http://csharp.lap.hu/
 • http://dotnet.lap.hu/
 • Sharp, John: Microsoft Visual C# 2005 lépésről lépésre. (SZAK, 2005)
 • Jones, Bradley L.: C# mesteri szinten 21 nap alatt. (Kiskapu, 2004)

Ajánlott oldalak