TM és intelligens rendszerek

A GeekWiki wikiből
TM és intelligens rendszerek
Tárgykód
2IR32NBK03B
Általános infók
Kredit
5
Félév
őszi félév
Előadás
van
Szeminárium
hetente egyszer
Tanszék
Információrendszerek Tanszék
Követelmények
Vizsga
írásbeli
Előtanulmány
nincs
Elérhetőségek
Tárgyfelelős
Borbásné Szabó Ildikó
Okató(k) e-mail címe
iszabo@informatika.uni-corvinus.hu

Napjainkra a tudás a gazdaság egyik legjelentősebb erőforrása lett, a piaci versenyt meghatározó tényezővé vált. A gazdasági tevékenységek tudásintenzivitása folyamatosan növekszik, amit egyértelműen jelez az, hogy egyre nagyobb figyelem összpontosul a szervezeten belüli és szervezetek közötti ismeretmegosztásnak, a kooperációnak, a tudás termelésének”, kialakításának elméleti és gyakorlati vonatkozásaira. A tudásmenedzsment (knowledge management) az egyik legvirágzóbb, gyorsan fejlődő interdiszciplináris terület napjainkban. Hatását és gyakorlati jelentőségét a problémakör kapcsán létrehozott különféle támogató eszközök alkalmazásának terjedése is jelzi. A tárgy a tudásmenedzsment témakörével, az információrendszereknek a tudásmenedzsmentben játszott szerepével ismerteti meg a hallgatókat. A tárgy keretében foglalkozunk a nem formalizált ismeretek explicitté (formalizálttá és ezáltal megoszthatóvá, gazdaságilag kiaknázhatóvá) alakításának kihívásaival. A tárgy alapproblémája a tudásteremtés értékláncának támogatása, a formalizálatlan tudás átalakításának elősegítése, az ebben használható módszertani és eszközbázis bemutatása. A tárgy keretében foglalkozunk a tudásmenedzsment rendszerekkel, bemutatjuk a tudásalapú rendszerek különféle fajtáit.

Követelmények

A szorgalmi időszakban

 • 50%-a a gyakorlati feladatok megoldása
 • 50% elméleti beszámoló/vizsga megírása
 • Megajánlott jegy: nincs.
 • Elővizsga: nincs.

A vizsgaidőszakban

 • Vizsga: írásbeli.

Félévvégi jegy

 • Ponthatárok:
Pontszám %-ban Jegy
0 - 47 1
48 - 60 2
61 - 73 3
74 - 86 4
87 - 100 5

Tematika

 1. hét: Tudásmenedzsment áttekintés
 2. hét: Keretrendszer, Tudás feltérképezése
 3. hét: Tudásszerzés és –fejlesztés (szervezeti tanulás, tanuló szervezet)
 4. hét: Tudásszerzés és –fejlesztés támogató technológiák
 5. hét: Tudáskodifikáció és technológiái (CommonKADS, ontológia)
 6. hét: Tudáskodifikáció: Szervezeti memória és ontológiák
 7. hét: Tudástárolás Dokumentumtárház, CMS
 8. hét: TM vendég előadás
 9. hét: Tudásátadás
 10. hét: Tudás értékelése
 11. hét: TM rendszerek
 12. hét: TM projektek és kihívások
 13. hét: Hallgatói előadások
 14. hét: Összefoglalás

Segédanyagok

Kötelező irodalmak

 • Davenport, T. H. – Prusak, L.: Tudásmenedzsment, Kossuth Kiadó, Budapest, 2001.
 • Fordította: Andó Éva, és az előadások anyagai
 • Ashok Jashapara: Knowledge Management: An Integrated Approach (second edition); Prentice Hall, Pearson Education Limited, 2011.

Ajánlott irodalmak

 • Tudásból várat...Tudásmenedzsment elméleti és módszertani megközelítésben; a Magyar Tudományos Akadémia Vezetés-és Szervezéstudományi Bizottság Tudásmenedzsment Albizottságának II. számú gyűjteményes kötete, 2009 – 2011 szerkesztette: Noszkay Erzsébet, N&B Kiadó, Budapest, ISBN: 978-963-08-1265-8
 • The Capital of Intelligence - the Intelligence of Capital, ed.: Noszkay Erzsébet, ISBN: 9789638778826, Foundation for Information Society, Budapest, 2009
 • Kő Andrea, Molnár Bálint, Vas Réka: Az információs társadalom tudástranszfer innovatív módjai, MTA ITA, Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatásával készített kutatási jelentés 2003

Ajánlott oldalak