Vállalkozás- és vállalattörténet

A GeekWiki wikiből
Vállalkozás- és vállalattörténet
Tárgykód
4MI25NAV28B
Általános infók
Kredit
3
Félév
őszi és tavaszi félév
Előadás
nincs
Szeminárium
hetente egyszer
Tanszék
Európai Gazdaságtörténeti és Gazdaságfejlesztési Kutatóközpont Projektszervezet
Követelmények
KisZH
nincs
NagyZH
1 db
Házi feladat
van
Vizsga
nincs
Előtanulmány
nincs
Elérhetőségek
Tárgyfelelős
Dr. Pozsgai Péter
Okató(k) e-mail címe
peter.pozsgai@uni-corvinus.hu

A tárgy célja, hogy a 19–20. századi magyar gazdaságtörténetet vállalkozás- és vállalattörténeti perspektívából vizsgálva a hallgató képessé váljon arra, hogy az időben változó feltételrendszerhez (piaci, infrastrukturális, állami) igazodó vállalkozói és vállalatvezetői döntéseket és azok mozgatórugóit a korabeli gazdasági összefüggésrendszerbe ágyazva tudja elemezni. A gazdaság különböző területein és szintjein működő vállalkozók és vállalatok hosszú időtávú áttekintése lehetőséget ad a technikai-technológia fejlődés, a piaci viszonyok megváltozása, a válságok és a társadalmi átrétegződés hatásainak stb. felmérésére, és a mikroszintű és vállalati szintű elemzések konklúzióinak segítségével tágabb, makrogazdasági összefüggések megértésére.

Követelmények

Az értékelés módszere: az évközi órai teljesítmény, a házi dolgozat, valamint a félév folyamán feldolgozott irodalomból megírt zárthelyi (teszt és esszé) együttes eredménye alapján

A szorgalmi időszakban

Aktív részvétel a szemináriumi munkában, egy téma feldolgozása és prezentálása, valamint vitavezetése a félév folyamán, egy előre egyeztetett témában házi dolgozat elkészítése.

 • Megajánlott jegy: van.
 • Elővizsga: nincs.

A vizsgaidőszakban

 • Vizsga: nincs.

Tematika

 1. hét: A vállalkozás- és vállalattörténet elméleti alapjai, európai iskolái, tudománytörténeti áttekintése
 2. hét: A vállalkozás- és vállalattörténet magyarországi eredményeinek áttekintése; fogalmi és értelmezési keretek, kutatásmódszertan
 3. hét: Vállalkozás és vállalkozók a reformkori Magyarországon. Kereskedelem és manufaktúraipar, a korai magyarországi vállalkozások jellemzői
 4. hét: Paraszti családi gazdaságok működése, munkaszervezete a 19. és a 20. században
 5. hét: Középbirtokos nemesi és arisztokrata családok gazdálkodása a 19. században
 6. hét: A gyáripar kezdetei Magyarországon. A Ganz-gyár első félévszázada
 7. hét: Nemesi alapítású iparvállalatok. Az Andrássyak dernői vasgyára. A Forgáchok gácsi posztómanufaktúrája. A Batthyányak kalini hamuzsírhutája.
 8. hét: Mezőgazdasági kapitalista nagybirtoküzemek kialakulása. A mernyei uradalom
 9. hét: Hadiipari konjunktúra. Az első világháború viharában: a Wolfner Gyula és Társa Bőrgyár
 10. hét: Kutatás-fejlesztés, szabadalom és piaci részesedés: egy 20. századi sikertörténet: az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt.
 11. hét: Kulcságazat: válság és megújulás. A közlekedési eszközök gyártása Magyarországon
 12. hét: Piacgazdaságból tervgazdaságba: a szocialista nagyvállalat jellemzői. A Rákosi Mátyás Nehézipari Kombinát és a Lenin Kohászati Művek működése
 13. hét: Termelőszövetkezetek gazdálkodása és a háztáji gazdaságok jelentősége. A nagyigmándi Jókai Termelőszövetkezet. A Béres család generációinak gazdálkodása
 14. hét: A rendszerváltozás és a privatizáció főbb jellemzői a nagyvállalati, valamint a KKV-szektorra. A magyarországi gyógyszeripar példája