Bevezetés a jövőkutatásba

A GeekWiki wikiből
Bevezetés a jövőkutatásba
Tárgykód
7GF20NAV06B
Általános infók
Kredit
3
Félév
minden félév
Előadás
hetente egyszer
Szeminárium
hetente egyszer
Tanszék
Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
Követelmények
KisZH
nincs
NagyZH
nincs
Házi feladat
nincs
Vizsga
szóbeli
Elérhetőségek

A tantárgy szakmai tartalma

A hallgatók korszerű alapismereteket szereznek a társadalmi és gazdasági folyamatok és események lehetséges jövőinek tudományos alapú előrejelzéséről és előrelátásáról. Megismerkednek a jövőkutatás problémaköreivel, az előrejelzés-készítés folyamatával, a jövőkutatási fogalmakkal, valamint a főbb előrejelzési eljárásokkal. Jártasságot szereznek előrejelzések készítésében. Megértik, és kezelni tudják a jövő bizonytalanságát. Tisztázzák az előrejelzések megbízhatóságát. Erősítik a jövőért érzett és vállalható felelősségüket.

Követelmények

Az előadások látogatása kívánatos (min. 50%-os jelenlét), a szemináriumoké kötelező. A félév folyamán teljesített hallgatói munkákat figyelembe vesszük az érdemjegy megállapításánál. A félév végén szóbeli kollokvium van, amelyen a hallgató egy elméleti tételt ismertet és egy gyakorlatorientált kérdéskört mutat be.

Az értékelés módszere

Folyamatosan, a szemináriumi feladatok megoldása szerint. Felkészülés a szemináriumra az előadás + tananyag alapján, valamint a házi feladatok megoldása, és aktív részvétel a közös feladatmegoldásban.

Félévvégi jegy

 • Ponthatárok:
Pontszám Jegy
0-60 1
61-70 2
71-80 3
81-90 4
91-100 5

Tematika

 1. 1. hét: Előadás: A tantárgy programjának ismertetése. A jövőkutatás tudománya és a jövővel foglalkozás más formái
 2. 2. hét: Szeminárium: Sci-fi-k, jövővel foglalkozó irodalmak, filmek, interaktív játékok stb. több szempontú rendszerezett listájának összeállítása
 3. 3. hét: Előadás: Egyének jövőorientáltsága
 4. 4. hét: Szeminárium: A csoport jövőorientáltsága: a kérdőíves önfelmérés eredményeinek bemutatása
 5. 5. hét: Előadás: Vállalatok, szervezetek jövőorientáltsága
 6. 6. hét: Szeminárium: Különböző, felmért szervezeti egységek foresight érettségi modelljének meghatározása és elemzése
 7. 7. hét: Előadás: Országok, régiók és a világ jövőhöz való viszonya
 8. 8. hét: Szeminárium: Jövőbeni potenciál indexének magyarországi adatbázison történő újraszámítása
 9. 9. hét: Előadás: Előrejelzési módszerek
 10. 10. hét: Szeminárium: Idősorok elemzése, trendszámítás Excel felületen. Miért nem mindig valósulnak meg a trendextrapolációk? Brainstorming vagy jövőkerék készítése team munkában
 11. 11. hét: Előadás: Az előrejelzés-készítés folyamata
 12. 12. hét: Szeminárium: Egy szabadon választott komplex kérdéskör előrejelzési folyamatának tervezése team munkában
 13. 13. hét: A félév zárása


Kompetencia leírása

A jövőorientáltság fokozása, az elemző és előrejelző képesség összekapcsolt fejlesztése; a komplex rendszerekben való gondolkodás és a téridős dinamikára összpontosító módszertani készségek erősítése; a közösségben végzett munkára való késztetés és a konszenzuskereső erő fokozása; a participatív és az alternatív szemlélet elsajátítása és fejlesztése; a jövőért érzett felelősség tudatosítása és erősítése. E kompetenciák révén a „jövőkutatási írástudás” (futures literacy) alapkészségeinek létrehozása.

Segédanyagok

Kötelező irodalom

 1. Hideg É., Korompai A., Kovács G., Nováky E. (szerk. Nováky E.): Jövőkutatás. Aula Kiadó, Budapest, 2006. 7-28. és 99-105. old.
 2. Hideg Éva: Az interaktív jövőkutatás elmélete és módszertana. In: Jövőkutatás – interaktívan (szerk. HidegÉ., Nováky E.) Aula Kiadó, 2012. 9-35. old. http://mek.oszk.hu/11300/11393/11393.pdf
 3. Hideg É., Korompai A., Kovács G., Nováky E. (szerk. Nováky E.): Jövőkutatás. Aula Kiadó, Budapest, 2006. 35-38. old.
 4. Hideg É., Nováky E.: A jövőhöz való viszony és változása Magyarországon. Magyar Tudomány 169. évf. 2008. 9. 1125-1135. old.
 5. Hideg Éva: Régiós helyzetkép és a KKV-k jövőhöz való viszonya. In: Jövőkutatás – interaktívan (szerk. HidegÉ., Nováky E.) Aula Kiadó, 2012. 124-135. old. http://mek.oszk.hu/11300/11393/11393.pdf
 6. Hideg, É. – Kononiuk, A. – Sacio-Szymanska, A. – Tommei, S. – Tyukodi, G.: Foresight az üzleti szektorban. (“Mobilising corporate foresight potential among V4 countries (FOR_V4)” összefoglalója) Publishing House of the Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute in Radom, Radom, Poland, 2017, CD, 11-21. pp. http://www.visegradforesight.itee.radom.pl/images/publications/Publication%20outline.pdf
 7. Theodore J. Gordon: State of the Future Index. http://www.millennium-project.org/millennium/SOFI.html
 8. Moat, S., Preis, T.: Which countries are the most forward thinking? See it visualised. Sedghi, A.: The Guardian, 8 Febr, 2013. https://www.theguardian.com/news/datablog/2013/feb/08/countries-most-forward-thinking-visualised
 9. Bartha Zoltán – Sáfrányné Gubik Andrea – Tóthné Szita Klára: Intézményi megoldások, fejlődési modellek. GNR Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., Miskolc, 2013. 67-79. old.
 10. Hideg É., Korompai A., Kovács G., Nováky E. (szerk. Nováky E.): Jövőkutatás. Aula Kiadó, Budapest, 2006. 109-126., 131-145. és 147-149. old.
 11. Hideg Éva: Jövőkutatási paradigmák. Aula Kiadó, Budapest, 2012. 56-59., 85-92. és 101-108. old. http://mek.oszk.hu/11300/11394/11394.pdf
 12. Hideg É., Korompai A., Kovács G., Nováky E. (szerk. Nováky E.): Jövőkutatás. Aula Kiadó, Budapest, 2006. 207-220. old.
 13. Hideg Éva, Alács Péter: A Közép-Magyarországi Régióra vonatkozó interaktív foresight készítés módszertani megfontolásai és folyamata. In: Jövőkutatás – interaktívan (szerk. HidegÉ., Nováky E.) Aula Kiadó, 2012. 97-110. old. http://mek.oszk.hu/11300/11393/11393.pdf

Ajánlott irodalom

 1. R. Rohrbeck, H. G. Gemünden: Corporate Foresight: Its Three Roles in Enhancening the Innovation Capacity of a Firm. Technological Forecasting and Social Change, 78 (2), pp. 231-243.
 2. Hideg Éva: A paradigmában gondolkodás haszna a jövőkutatásba. Zempléni Múzsa, XVI. 2016. 4. 5-12. old.