Borpiaci stratégiák

A GeekWiki wikiből
Borpiaci stratégiák
Tárgykód
2SP72NCV04B
Általános infók
Kredit
3
Félév
őszi és tavaszi félév
Előadás
nincs
Szeminárium
hetente egyszer
Tanszék
Stratégia és Projektvezetés Tanszék
Követelmények
KisZH
nincs
NagyZH
2 db
Házi feladat
van
Vizsga
nincs
Elérhetőségek

A tantárgy meghirdetésre kerül az egyetem minden karán, így a tematika egyaránt tartalmaz szakmai (borászati) és menedzsment ismereteket. Ennek megfelelően a tárgy áttekinti a bor világpiacának üzleti folyamatait, megismerteti annak legfontosabb szereplőit és az alkalmazott piaci stratégiákat a hallgatókkal. Magyarország nemzetközi mércével mérve is kiváló adottságokkal bír az egyedi karakterű, magas minőségű borok termelése terén. A kívánt külpiaci sikerek azonban az átgondolt ágazati stratégia hiánya és a kiaknázatlan versenyképességi potenciál miatt eddig sorozatosan elmaradtak. A tantárgy betekintést nyújt a bor, mint speciális termék sajátos jellemzőibe, a legsikeresebb bortermelő országok piaci stratégiájába, versenyképességük mibenlétébe, valamint mind a kereskedelmi és mind a termelési oldalon tevékenykedő szereplők üzleti/piaci kihívásaiba.

Követelmények

A hallgatók a félév során megszerzett ismeretek felhasználásával csoportokat alakítva írásos javaslatot nyújtanak be a magyar borpiaci stratégia fejlesztési lehetőségeiről. Egy csoportot 5 ember alkot. A dolgozatot a hallgatók 15-20 oldal terjedelemben a félév végén, az utolsó alkalommal, írásban nyújtják be. A dolgozat formai követelményei megfelelnek a mindenkori egyetemi követelményeknek (Times New Roman betűtípus, 12 pt betűméret, 1,5-es sorköz, sorkizárt formázás). A hallgatók az írásban benyújtott dolgozat mellett az utolsó két előadás alkalmával szóban prezentálják az általuk kidolgozott stratégiákat. A prezentáció időtartama körülbelül 15 perc (maximum 20 perc). A prezentációban minden csoporttag köteles részt venni. A csoportos számonkérés mellett, az egyéni számonkérés negyedéves zárhelyi dolgozat formájában történik.

Az értékelés módszere

 • A félévközi és a félév végi számonkérések a következő súllyal esnek számításba a félév végi jegy megállapításában:
 • Csoportos írásbeli beadandó: 40%
 • Csoportos szóbeli prezentáció: 20%
 • Negyedéves ZH: 30%
 • Órai munka: 10%
 • A félév végi jegy megállapítása az évközi munka eredményeinek összegzésével történik, az alábbi ponthatárok szerint:

Félévvégi jegy

 • Ponthatárok:
Pontszám Jegy
0-56 1
57-66 2
67-76 3
77-86 4
87-100 5

Tematika

0. szeminárium: Orientációs hét (tényleges óra nincsen)

 1. szeminárium: Bevezetés a tantárgy tematikájába, követelmények ismertetése, bemutatkozás; Aktuális trendek és piaci szereplők a bor #2. szeminárium: A stratégiai tervezés racionális folyamata
 2. szeminárium: Óvilági országok összefoglaló bemutatása
 3. szeminárium: Újvilági országok összefoglaló bemutatása
 4. szeminárium: Vendégelőadó – Borászati technológiák (BCE Borászati Tanszék)
 5. szeminárium: Mi a magyar? – Magyarország pozíciója a borpiacon
 6. szeminárium: Néhány kulcsfontosságú ország konkrét borpiaci stratégiája
 7. szeminárium: Vendégelőadó – Technológia és hagyomány: Ausztria borpiaci stratégiája
 8. szeminárium: Vendégelőadó – Birtokigazgatás a gyakorlatban
 9. szeminárium: Vendégelőadó – Termékmarketing
 10. . szeminárium: Esettanulmány feldolgozás: Magyar borpiaci stratégia kialakítása
 11. szeminárium: Hova tovább magyar bor?
 12. szeminárium: Hallgatói prezentációk
 13. szeminárium: Hallgatói prezentációk

Kompetencia leírása

A kurzus elvégzése után a hallgatók olyan elméleti és gyakorlati tudásra tesznek szert, amely képessé teszi őket a bor piacán akár a termelési, akár a kereskedelmi oldalon tevékenykedő hazai vállalkozások egyedi piaci stratégiájának megtervezésére, a mikro és makro környezet jellemzőinek figyelembevételével. Emellett a hallgatók átlátják majd a teljes borszektor ágazati szintű kihívásait, képessé válva így a magyar bor nemzetközi piaci stratégiájának felvázolására is.

Segédanyagok

Kötelező irodalom

 • Mészáros Gabriella, Sánta Zoltán (2011): Bortankönyv – A világ borai, Bormatura Kiadó, Budapest
 • Az előadások és a vendégelőadók előadásai szintén a kötelező irodalom részét képezik.
 • Az egyetemi moodle rendszerbe feltöltött cikkek, olvasmányok.

Ajánlott irodalom

 • Christopher Fielden (2010): Exploring the world of wines and spirits, Wine & Spirit Education Trust, London
 • Mészáros Gabriella, Rohály Gábor, Nagymarosy András (2012): Bortankönyv – a Kárpát-medence borai, Bormatura Kiadó, Budapest
 • Alpári László, Farkas Zoltán, Geönczeöl Attila, Nemes Richárd, Sztakovics Klára (2008): Közösségi Bormarketing Stratégia 2009-2013, Magyar Bormarketing Kht., Budapest