Gazdaságszociológia

A GeekWiki wikiből
Gazdasászociológia
Tárgykód
7SO30NDV15B
Általános infók
Kredit
3
Ajánlott félév
1
Félév
őszi és tavaszi félév
Előadás
van
Szeminárium
nincs
Tanszék
Szociológia és Társadalompolitika Intézet
Követelmények
Jelenlét
nem kötelező
KisZH
nincs
NagyZH
2 db
Házi feladat
nincs
Vizsga
írásbeli
Előtanulmány
nincs
Elérhetőségek
Tárgyfelelős
Dr. Szántó Zoltán Oszkár
Oktatók
Papp Gergő
Okató(k) e-mail címe
zoltan.szanto@uni-corvinus.hu
papp.gergo@yahoo.com

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a gazdasági rendszerek, intézmények és szereplők elemzésének szociológiai módszereivel. A félév során megtárgyaljuk a gazdaság társadalmi és kulturális beágyazottságának problémáját, a gazdasági rendszerek (modern kapitalizmus) kialakulásának történelmi és strukturális feltételeit, a gazdasági elmaradottság történelmi formáit. Részletesen foglalkozunk a gazdasági szereplők és társadalmi intézmények kölcsönhatásával, az intézmények teljesítményének romlása során bekövetkező reakciókkal (tiltakozás és kivonulás), valamint a kollektív cselekvés kudarcával. Emellett bemutatjuk a gazdasági szereplők társadalmi és kulturális erőforrásainak hasznosítási lehetőségeit, a társadalmi és kulturális tőke különböző formáit. Végül kitérünk a bizalom szerepére a gazdaságban, áttekintjük a társadalmi tőke csökkenésének várható következményeit, valamint a bizalomhiány esetén kialakuló intézményeket.

Követelmények

Az előadások és a kötelező irodalom folyamatos követése, a szeminárium követelményeinek teljesítése.

A szorgalmi időszakban

 • Hetente egy előadás, amelynek látogatása nem kötelező
 • Szemináriumok nincsenek
 • Szorgalmi pont nem szerezhető
 • Megajánlott jegy: van.
 • Elővizsga: nincs.

A vizsgaidőszakban

 • Vizsga: írásbeli.
 • Vizsgakövetelmény: Az előadások anyaga, a kötelező irodalom áttekintése és ezek alkotó, kreatív földolgozása.

Félévvégi jegy

 • Az érdemjegy megszerzésének feltétele: legalább 50%-os eredmény elérése az írásbeli vizsgán, vagy a két nagy ZH alapján megajánlott jegy szerezhető.
 • Ponthatárok:
Pontszám Jegy
0 - 60 1
61 - 70 2
71 - 80 3
81 - 90 4
91 - 100 5

Tematika

 • 1. hét: Bevezetés
 • 2. hét: A gazdaság társadalmi beágyazottsága 1. - Polányi
 • 3. hét: A gazdaság társadalmi beágyazottsága 2. - Granovetter
 • 4. hét: Gazdasági rendszerek - Weber, Schumpeter
 • 5. hét: Intézmények és gazdasági szereplők - Elster, Olson, Hirschman
 • 6. hét: Hirschman
 • 7. hét: Zárthelyi 1.
 • 8. hét: Társadalmi és kulturális erőforrások 1. - Bourdieu
 • 9. hét: Társadalmi és kulturális erőforrások 2. - Coleman
 • 10. hét: Társadalmi és kulturális erőforrások 3. - Portes-Sensenbrenner
 • 11. hét: Társadalmi és kulturális erőforrások 4. - Ulin
 • 12. hét: oktatási szünet
 • 13. hét: A bizalom - Putnam, Gambetta
 • 14. hét: Zárthelyi 2.

Kompetencia leírása

A tárgy célja, hogy képessé tegye a hallgatókat a gazdasági jelenségek szociológiai szempontból történő értelmezésére. A szociológiai szemléletmód megismerése során a hallgatók képessé válnak, hogy a gazdasági rendszerek, intézmények és szereplők viselkedését szociológiai nézőpontból is megértsék.

Segédanyagok

Tankönyv

 • Lengyel György – Szántó Zoltán (szerk.): Gazdaságszociológia. Budapest, AULA, 2006.


Ajánlott oldalak