Gazdaságtörténet

A GeekWiki wikiből
Gazdaságtörténet
Tárgykód
7GT02NDV04B
Általános infók
Kredit
3
Ajánlott félév
1.
Félév
őszi és tavaszi félév
Előadás
van
Szeminárium
nincs
Tanszék
Szociológia és Társadalompolitika Intézet
Követelmények
KisZH
nincs
NagyZH
nincs
Házi feladat
nincs
Vizsga
írásbeli
Előtanulmány
nincs
Elérhetőségek
Tárgyfelelős
Dr. Pogány Ágnes
Okató(k) e-mail címe
agnes.pogany@uni-covinus.hu

Az előadások bemutatják a magyar gazdaság történetének fő korszakait a 18. századtól a 20. század végéig, a középpontba azokat a lényeges folyamatokat helyezve, amelyek napjainkat is meghatározóan befolyásolják; a modern gazdaság kialakulását, a fontosabb népesedési folyamatokat, a mezőgazdaság átalakulását, az iparosodást, a bankrendszer és a korszerű infrastruktúra kiépítését Magyarországon. Az előadások elemzik az I. és II. világháború következményeit, a két világháború közötti korszak legfontosabb gazdasági sajátosságait, a nagy gazdasági válság történetét, valamint a második világháború utáni Magyarország szovjetizálását, a tervutasításos gazdasági rendszer kiépítését, működését, a Kádár-korszak gazdasági folyamatait és válságát. Az előadások Magyarország gazdaságát a legújabb szakirodalom alapján, nemzetközi összehasonlításában vizsgálják.


A szorgalmi időszakban

A vizsgaidőszakban

 • Vizsga: írásbeli.

Kedvezményes tanrendű hallgatók (Erasmus) esszé megírásával teljesíthetik a tárgyat.


A félév végén írásbeli vizsga, amely teszt- (40 pont) és esszékérdésekből (40 pont) áll. A vizsgajegyet a következő módon határozzuk meg:


Félévvégi jegy

 • Ponthatárok:
Pontszám Jegy
0-40 1
41-50 2
51-60 3
61-70 4
71-80 5

Tematika

 1. hét: Népesedés a 18-20. században
 2. hét: A mezőgazdaság átalakulása és az ipar a 18-19. században
 3. hét: Közlekedés és kereskedelem 18-19. században
 4. hét: Magyarország az Osztrák-Magyar Monarchia gazdasági közösségében
 5. hét: Iparosodás és vállalkozók és a dualizmus idején
 6. hét: A bankrendszer kialakulása
 7. hét: Az első világháború gazdasága, az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és a trianoni békeszerződés
 8. hét: Infláció és pénzügyi stabilizáció az I. világháború után
 9. hét: Eladósodás és gazdasági válság, 1924-1933
 10. hét: A II. világháború gazdasága. Békeszerződés és jóvátétel, infláció és pénzügyi stabilizáció a II. világháború után
 11. hét: Az államosítások. Tervgazdaság és erőltetett iparosítás az ötvenes években
 12. hét: A Kádár-korszak gazdasága. Reformkísérletek a tervgazdaságban
 13. hét: KGST és világpiac, Magyarország külkereskedelmi kapcsolatai a II. világháború után
 14. hét: Eladósodás és gazdasági válság a hetvenes és nyolcvanas években

Kompetencia leírása

Az előadások röviden bemutatják a gazdaságtörténet fontosabb irányzatait. A hallgatók megismerkednek a 18-20. századi magyar gazdaságtörténet legfontosabb összefüggéseivel, a nemzetközi és a hazai gazdasági folyamatok szoros kapcsolatával, valamint azzal hogy a múlt gazdasági folyamatai és döntései hogyan határozzák meg a jelen lehetőségeit. A hallgatók írásbeli készségeinek fejlesztése esszé megírása révén.

Segédanyagok

Tankönyv

 • Honvári János (szerk.), Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20. század közepéig. Aula Kiadó, Budapest, 173-563.
 • Faragó Tamás - Kövér György (főszerk.),Magyar gazdaságtörténeti szöveggyűjtemény. XVIII-XX. század. Aula Kiadó,Budapest, 2003. 577- 601.

Ajánlott irodalom

 • Faragó Tamás - Kövér György (főszerk.), Magyar gazdaságtörténeti szöveggyűjtemény. XVIII-XX. század. Aula Kiadó,Budapest, 2003.
 • Kaposi Zoltán, Magyarország gazdaságtörténete 1700-2000, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2002.
 • Tomka Béla, Gazdasági növekedés, fogyasztás és életminőség, Magyarország nemzetközi összehasonlításban az első világháborútól napjainkig. Akadémiai Kiadó, Bp. 2011.

Ajánlott oldalak