Információmenedzsment

A GeekWiki wikiből
Információmenedzsment
Tárgykód
2IR32NAK05B
Általános infók
Kredit
5
Ajánlott félév
3.
Félév
őszi félév
Előadás
van
Szeminárium
hetente egyszer
Tanszék
Információrendszerek Tanszék
Követelmények
Jelenlét
kötelező
KisZH
nincs
NagyZH
2 db
Házi feladat
van
Vizsga
nincs
Előtanulmány
Elérhetőségek
Tárgyfelelős
Dr. Fehér Péter
Oktatók
Vas Réka Franciska
Őri Dóra
Varga Krisztián
Okató(k) e-mail címe
peter.feher@uni-corvinus.hu
rvas@informatika.uni-corvinus.hu
DOri@informatika.uni-corvinus.hu
kvarga@informatika.uni-corvinus.hu

Az Információmenedzsment c. tárgy keretében célunk átfogó képet adni az információ-technológia alapvető fogalmairól, elemeiről, az üzleti és gazdasági alkalmazásokról, az információrendszerek létrehozásáról és működtetéséről. Célunk az, hogy a tárgy ismeretanyagának elsajátításával a hallgatók legyenek képesek megérteni az informatika terén kialakuló fejlődési irányokat, ezeknek a gazdálkodásra gyakorolt hatásait. A tárgy a technológiai és üzleti ismeretek egyensúlyán alapulva megismertetni a hallgatót azokkal az IT-hez kapcsolódó problémakörökkel, amelyekkel mint informatikai szakember vagy mint üzleti/informatikai döntéshozó fog találkozni: az alapvető üzleti informatikai alkalmazások megismerése mellett az informatikai stratégia tervezése, informatikai projektek vezetése, informatikai szervezet, informatikai szolgáltatások menedzselése, outsourcing, minőségbiztosítás, biztonsági kérdések, adatvédelem, szervezeti hatások, szervezet-átalakítás.

Követelmények

A tárgy teljesítéséhez alapkövetelmény a szemináriumi munka során folyamatos hallgatói részvétel és csoportos feladatmegoldás. A kapcsolódó elméleti ismeretekből félévközi ZH-kon van számonkérés. A szemináriumokon a hallgatók megjelenése kötelező.

A szorgalmi időszakban

 • Szemináriumi feladatmegoldás (5x10 pont) 50% (A szemináriumi ponszámokból a szemináriumi pontérték legalább 48%-át el kell érni az érvényes eredményhez).

A félév folyamán 5 esettanulmány feldolgozása szükséges, csoportos munkában. Az esettanulmányok megoldásait órán prezentálni kell (prezentáció akkor fogadható el érvényesnek, ha a prezentáló csoport min. 3/4 részben megjelent). Prezentáció elmaradása a szerezhető maximális pontszámot 30%-al csökkenti. A csoporttagok a feladatmegoldásra egységesen csoportpontszámot kapnak, mely minden résztvevő számára érvényes.

 • Az előadásokon alapuló egységes zárthelyi (teszt): 50% (A zárthelyi vizsgán minimum a vizsga 48%-át el kell érni az érvényes eredményhez)

A félév közepén, ill. az utolsó szemináriumi alkalommal az elméleti anyagból zárthelyit írnak a hallgatók. (20 és 30 pont)

 • Elővizsga: nincs.

A vizsgaidőszakban

 • Vizsga: nincs, a tárgy gyakorlati jeggyel zárul

Félévvégi jegy

 • Ponthatárok:
Pontszám Jegy
0 - 47 1
48 - 60 2
61 - 73 3
74 - 86 4
87 - 100 5

Tematika

 1. hét: Az üzleti informatika alapjai, az információrendszerek gazdasági szerepe. Az IT gazdasági alkalmazása: alapfogalmak, áttekintés a főbb rendszerekről
 2. hét: Informatikai stratégia
 3. hét: A T-Kom informatikai alkalmazásai (Funkcionális alkalmazások, tranzakciófeldolgozás)
 4. hét: Rendszerfejlesztés és rendszerbevezés
 5. hét: IT beruházások, IT portfólió menedzsment
 6. hét: Informatikai projektek menedzsmentje
 7. hét: Vezetői információrendszerek
 8. hét: Üzleti intelligencia
 9. hét: Integrált vállalatirányítási (ERP) rendszerek
 10. hét: e-kereskedelem, e-kormányzat
 11. hét: Folyamatmenedzsment
 12. hét: Intelligens irodai rendszerek. Csoportmunka támogatás és munkafolyamat-automatizálás
 13. hét: IT biztonság. Informatikai audit. IT irányítás

A gyakorlatok az előadások anyagát követik.

Kompetencia leírása

A legfontosabb IT alkalmazás-típusok ismerete Az IT-val kapcsolatos vezetési-szervezési ismeretek

Segédanyagok

Tankönyv

 • Gábor András és munkatársai: Üzleti informatika, Aula 2007
 • Elektronikus dokumentumok és segédletek a coo-space rendszerből.

Ajánlott oldalak