Jogi kockázatok az e-businessben

A GeekWiki wikiből
Jogi kockázatok az e-businessben
Tárgykód
2EB34NDK02B
Általános infók
Kredit
3
Ajánlott félév
7
Félév
Őszi félév
Előadás
van
Szeminárium
hetente egyszer
Tanszék
Infokommunikációs Tanszék
Követelmények
KisZH
nincs
NagyZH
van
Házi feladat
van
Vizsga
nincs
Előtanulmány
nincs
Elérhetőségek
Tárgyfelelős
Dr. Polyák Gábor György
Okató(k) e-mail címe
gpolyak@ajk.pte.hu

A tantárgy célja az elektronikus kereskedelemhez, illetve általában az információs társadalomhoz kapcsolódó szabályozási problémák és megoldások, a kapcsolódó hazai jogszabályi környezet bemutatása. A kurzus nem elsősorban a jogszabályok szövegének elsajátítására, hanem a jogszabályoknak az üzleti gyakorlatokhoz kapcsolódó alkalmazására irányul.

Követelmények

A szorgalmi időszakban

 • A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Elektronikus kereskedelmi honlapok és szolgáltatások adatvédelmi és szerzői jogi szabályzatainak, illetve szerződési feltételeinek elemzése.
 • Órai jelenlét: az előadásokon és a szemináriumokon katalógus készül. Az órai jelenlét nem kötelező, de pontot lehet érte kapni.
 • Prezentáció: A prezentációt két, illetve három fős csoportokban kell elkészíteni, a Moodle-ban található előre kiadott és a szemináriumvezetővel egyeztetett tárgykörökben. A prezentálás közösen történik a gyakorlatokon, előre egyeztetett időpontokban.
 • Félévvégi írásbeli vizsga: 2/3 részben (20 pont) feleletválasztós, vagy üres-szöveges tesztkérdésekből, 1/3 (10 pont)r észben esszékérdésekből áll. A vizsga anyaga: az előadásokon elhangzottak.

A vizsgaidőszakban

-

Félévvégi jegy

A félévvégi jegy tehát a következő elemekből adódik:

Órai jelenlét 23 pont
Prezentáció 20 pont
Írásbeli vizsga 30 pont
Összesen szerezhető 74 pont
 • Ponthatárok:
Pontszám Jegy
0-29 1
30-39 2
40-49 3
50-59 4
60-74 5


Tematika

 1. hét: Az elektronikus kereskedelemhez és az információs társadalomhoz kapcsolódó szabályozási kérdések és szabályozási módszerek áttekintése
 2. hét: Magánszféra és adatvédelem
 3. hét: Az elektronikus kereskedelem és az elektronikus hírközlés sajátos adatvédelmi kérdései
 4. hét: A szerzői jog alapjai
 5. hét: Digitális szerzői jog
 6. hét: Az online tartalmak szabályozása
 7. hét: A domain-nevek szabályozása
 8. hét: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatók jogállása, felelősségi viszonyai
 9. hét: Szerződések az elektronikus kereskedelmi ügyletekben
 10. hét: Fogyasztóvédelem az elektronikus kereskedelmi ügyletekben és a távközlési jogban
 11. hét: IT beszerzések
 12. hét: Elektronikus dokumentumok, elektronikus aláírás
 13. hét: Elektronikus ügyintézés, elektronikus közigazgatás
 14. hét: Informatikai bűncselekmények

Segédanyagok

Kötelező irodalom

 • Az előadásokon elhangzott tananyag, amely a Moodle e-learning oldalról elérhető.

Ajánlott irodalom

 • Bayer Judit: A háló szabadsága. Az internet tartalmának szabályozási problémái a véleménynyilvánítás szabadsága tükrében, Új Mandátum Könyvkiadó - Zsigmond Király Főiskola, Budapest, 2005
 • Dósa Imre, Polyák Gábor: Informatikai jogi kézikönyv, KJK-Kerszöv, Budapest 2003.
 • Dudás Ágnes (2008): Creative Commons - közjó vagy közellenség? Infokommunikáció és Jog 11. sz.
 • Gálik Mihály, Polyák Gábor: Médiaszabályozás, KJK-Kerszöv, Budapest 2005.
 • Lessig, Lawrence: Hogyan szabályozzuk a szólást az Interneten, Fundamentum 1999/1.
 • Majtényi László: Az információs szabadságok, Complex, Budapest, 2006
 • Polyák Gábor: Hatalomleosztás. Nemzetközi önszabályozási kísérletek. in: Médiakönyv 2002. (szerk.: Enyedi Nagy Mihály, Polyák Gábor, dr. Sarkady Ildikó), ENAMIKÉ, Budapest, 2002. 475-487.
 • Szinger András - Tóth Péter Benjámin: Gyakorlati útmutató a szerzői joghoz. Novissima, 2004.