Projektvezetés

A GeekWiki wikiből
Projektvezetés
Tárgykód
2SP72NCK02B
Általános infók
Kredit
4
Félév
félévente
Előadás
van
Szeminárium
hetente egyszer
Tanszék
Stratégia és Projektvezetés Tanszék
Követelmények
KisZH
nincs
NagyZH
nincs
Házi feladat
van
Vizsga
írásbeli
Előtanulmány
nincs
Elérhetőségek
Tárgyfelelős
Dr. Görög Mihály
Okató(k) e-mail címe
mihaly.gorog@uni-covinus.hu

A tantárgy szakmai-oktatási célja az, hogy az egyedi projektek tervezésében és teljesítésében alkalmazható alapvető projektvezetési eszközöket megismertesse a hallgatókkal, és elősegítse az elsajátított eszközrendszer alkalmazási készségének kialakulását.

Követelmények

A hallgatók a félév során négyfős csoportokban 6db. feladatot dolgoznak ki, amelyek a szemináriumokon prezentálásra és közös értékelésre kerülnek. Ezek a feladatok segítik elő az ismeretek alkalmazási készségének kialakulását, míg az előadások maguk az ismeretátadást célozzák, ezért a feladatok megfelelő színvonalon történő kidolgozása feltételezi az előadásokon való részvételt.

A szorgalmi időszakban

 • A tantárgy a félévet követő vizsgaidőszakban egyes szakokon írásbeli vizsgával zárul. Az írásbeli vizsga egyaránt tartalmaz ismeretek meglétére vonatkozó kérdéseket és az ismeretek alkalmazási készségének értékelését lehetővé tevő feladatokat. Vizsgára az a hallgató bocsátható, akinek mind a hat félévközi feladata a meghatározott időben benyújtásra került, és a szemináriumi foglalkozások legalább 90%-ában részt vett. Néhány szakon a tárgy gyakorlati jeggyel zárul, a gyakorlati jegy megadásának feltételei azonosak az előbbiekben leírt vizsgára bocsátási feltételekkel.
 • A hallgatók a félév során négyfős csoportokban 6db. feladatot dolgoznak ki, amelyek a szemináriumokon prezentálásra és közös értékelésre kerülnek.


A vizsgaidőszakban

A vizsgajegy kialakítása az alábbi három komponens alapján történik: a hat csoportfeladat: maximum 30% szemináriumi aktivitás: maximum 10% írásbeli vizsga: maximum 60% Azokon a szakokon, ahol a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, a gyakorlati jegy kialakítása a következő komponensek alapján történik: a hat csoportfeladat: maximum 60% szemináriumi aktivitás: maximum 40% Az értékelési skála vizsga esetében:

 • Az értékelési skála vizsga esetében::
Pontszám Jegy
0 - 59 1
60 - 69 2
70 - 79 3
80 - 89 4
90 - 100 5
 • Az értékelési skála gyakorlati jegy esetében: :
Pontszám Jegy
0 - 69 1
70 - 76 2
77 - 84 3
85 - 92 4
93 - 100 5

Tematika

 • A projektek és a szervezeti stratégia kapcsolata.
 • A sikerkritériumok és a projektvezetés mesterségének kapcsolata.
 • A létrehozandó projekteredmény megfogalmazása.
 • A projektben érintett érdekcsoportok értékelése.
 • A projekt teljesítési folyamatának tervezése (idő-, erőforrás- és költségtervezés).
 • A projektkockázatok értékelése.
 • A projektszervezeti megoldások.
 • A projektkontroll
 • A projektzárás.
 • A projektdokumentumok.
 • A projektvezetési eljárások.

Kompetencia leírása

A tantárgyat sikeresen teljesítő hallgatók ismerik a projektek és a projektvezetés szervezetekben betöltött szerepét, és képesek adott stratégiai cél alapján megfogalmazni a létrehozandó projekteredményt, továbbá képesek a sikerességet leginkább meghatározó érintettek azonosítására. A hallgatók képesek lesznek a projektek teljesítési terveinek kidolgozására, valamint a teljesítést érintő kockázati tényezők hatásának elemzésére. Ismerik és alkalmazni tudják a projektkontroll eszközrendszerét és a teljesítés koordinálásához szükséges különféle projektszervezeti megoldásokat Mindezek alapján a hallgatók képesek lesznek projektekben hatékonyan részt venni, illetve saját szakterületükön kisebb és közepes komplexitású projektek vezetését hatékonyan támogatni.