Szabadidő és turizmus

A GeekWiki wikiből
Szabadidő és turizmus
Tárgykód
2GF26NAV08B
Általános infók
Kredit
4
Félév
őszi félév
Előadás
hetente egyszer
Szeminárium
kéthetente egyszer
Tanszék
Turizmus Tanszék
Követelmények
KisZH
nincs
NagyZH
nincs
Házi feladat
van
Vizsga
írásbeli
Előtanulmány
nincs
Elérhetőségek
Tárgyfelelős
Kiss Kornélia
Okató(k) e-mail címe
kornelia.kiss@uni-corvinus.hu

A modern jóléti társadalomban a szabadidőnek – és a szabadidőeltöltés egy lehetséges formájának, a szokásos környezetünk elhagyásával járó – utazásnak (turizmusnak) egyre nagyobb a jelentősége. A tantárgy során a hallgatók megismerhetik a legaktuálisabb szabadidős és turisztikai fogyasztói trendeket, a szabadidős és turisztikai attrakciók infrastruktúráját, az élményteremtés módszereit, valamint a szabadidőipar és a turizmus lehetséges gazdasági, társadalmi-kulturális (kiemelten az életminőségre gyakorolt) és környezeti hatásait. Az előadások célja az aktuális szabadidős és turisztikai fogyasztói trendeknek és menedzsment koncepcióknak megfelelő elméleti tudás átadása. A szemináriumok során csoportos, órai és otthoni feladatokra, éles kutatási projekt kivitelezésére kerül sor.

Követelmények

A szorgalmi időszakban

 • Megajánlott jegy: nincs.
 • Projektmunka: éles kutatási projektben való részvétel 4-5 fős csapatokban, prezentáció (25%) és 6-10 oldalas közös beadandó (25%) a félév végén.
 • Szorgalmi feladatok: előadáson tartható kiselőadás (1-5%).

A vizsgaidőszakban

 • Vizsga: írásbeli.
 • Vizsgakövetelmény: Előadáson és szemináriumokon elhangzott ismeretek és a kötelező irodalom kijelölt fejezetei (50%). A vizsgán minimum 26 pontot el kell érni.

Az osztályzatok ponthatára:

Pontszám Jegy
0 - 50 1
51 - 62 2
63 - 74 3
75 - 86 4
87 - 100 5

Tematika

 1. hét A szabadidő fogalma és kialakulása. A szabadidő és a munkaidő kapcsolata. (Bevezetés, éles kutatási projekt ismertetése, csoportok kialakítása, ütemterv egyeztetése, kommunikációs platformok)
 2. hét Szabadidős tevékenységek.
 3. hét A szabadidős szolgáltatások fogyasztói. (Adatfelvétel előkészítése)
 4. hét A szabadidőipar trendjei.
 5. hét A szabadidő és a turizmus kapcsolata. A turizmus rendszere. Turisztikai attrakciók. (Terepkutatás 1., keresleti oldal)
 6. hét A turista.
 7. hét Turisztikai trendek. (Terepkutatás 2., kínálati oldal)
 8. hét Interpretáció és bemutatási módszerek. Látogatómenedzsment.
 9. hét Élménytársadalom, élménygazdaságtan. (Terepkutatási beszámolók)
 10. hét Az élményteremtés pszichológiája. Élménymenedzsment és –marketing.
 11. hét A szabadidőipar és a turizmus gazdasági és környezeti hatásai (Hallgatói prezentációk 1.)
 12. hét A szabadidőipar és a turizmus társadalmi-kulturális hatásai.
 13. hét Szabadidő és életminőség. (Hallgatói prezentációk 2.)
 14. hét Turizmus és életminőség.

Kompetencia leírása

A kurzus során olyan korszerű szemléletmód kialakítására törekszünk, amely megfelel a tudományterület jelenkori aktuális trendjeinek és bármely probléma kapcsán elősegíti a hallgató számára a szabadidő és a turizmus komplex megközelítését. Mindemellett a szabadidő- és a turizmusipar működésével kapcsolatos fogalomrendszerben való sikeres eligazodást is elsajátítandónak tartjuk. A hallgató képessé válik arra, hogy a szakmai kommunikációhoz szükséges alap nomenklatúrát elsajátítsa, fejlődnek analitikus képességei, valamint szakmai szóbeli és írásbeli kifejezőképessége.