Szoftver-technológia II

A GeekWiki wikiből
Szoftver-technológia II.
Tárgykód
2SZ31NAK22B
Általános infók
Kredit
5
Ajánlott félév
4.
Félév
tavaszi félév
Előadás
van
Szeminárium
hetente egyszer
Tanszék
Számítástudományi Tanszék
Követelmények
Jelenlét
kötelező
KisZH
nincs
NagyZH
2 db
Házi feladat
van
Vizsga
nincs
Előtanulmány
Elérhetőségek
Tárgyfelelős
Mohácsi László
Oktatók
Mohácsi László
Burka Dávid
Mátyus Bálint
Magyar Melinda
Okató(k) e-mail címe
laszlo.mohacsi@uni-corvinus.hu

A tantárgy előfeltétele a Szoftvertechnológia I. tárgy keretében szerzett ismeretek, készségek megléte. A tananyag fókuszában a - közgazdasági szempontból különösen fontos - adatkezelés áll. A tárgy célja, hogy az Adatbázisrendszerek tárgyhoz kapcsolódva bemutassa a .NET keretrendszer lehetőségeit, melyek segítségével relációs adatbázisok fölé kezelőfelület és üzleti logika építhető. A félév során a hallgatók nyomon követhetik egy relációs adatbázisra épülő adatkezelő rendszer kialakításának lépéseit a tervezéstől az implementáción át a tesztelésig és telepítésig.

Követelmények

Gyakorlati jegy szerezhető a 2 db nagyZh-ból, illetve projektfeladatból, amit prezentálni kell. A tantárgy követelményeit a hallgatónak az oktatási időszakban kell teljesítenie. Külföldi ösztöndíj esetén a tárgyfelelőssel legkésőbb az első oktatási héten egyeztetni kell. A gyakorlatok látogatása kötelező, a hiányzások még elfogadható mértéke a foglalkozások 1/4 részéről való távolmaradás. Speciális indok esetén (kórházi kezelés, tartós betegség) a foglalkozások felét meg nem haladó hiányzás mellett a tárgyfelelős pótlási lehetőséget adhat. A foglalkozások felét meghaladó hiányzás esetén a tárgy teljesítése csak a tárgy újrafelvételével pótolható.

A félév során 100 pont szerezhető, amely háromféle számonkérési forma részpontjainak összegeként áll elő:

A szorgalmi időszakban

 • Az elkészítendő és a szemináriumokon bemutatott alkalmazás (projektfeladat) 20 pontot ér. A feladat határidőre történő megoldása, bemutatása és a megadott paramétereknek megfelelő beadása az osztályzat megszerzésének feltétele, ennek elmaradása esetén a tárgy teljesítése csak a tárgy újrafelvételével pótolható.
 • A szemináriumon számítógépen megoldott zárthelyi dolgozatok 40-40 pontért. A dolgozathoz segítségként egy kézzel írott A4-es lap használható. A dolgozat idejére a gépterem internet kapcsolata csak a Moodle rendszerre és az SQL szerverre korlátozódik. Hiányzás esetén a javítóvizsga időpontjában pótolható.
 • Elővizsga: nincs.

A vizsgaidőszakban

 • Vizsga: nincs, a tárgy gyakorlati jeggyel zárul.

Félévvégi jegy

 • Ponthatárok:
Pontszám Jegy
0 - 50 1
51 - 62 2
63 - 75 3
76 - 88 4
89 - 100 5

Tematika

 1. hét: Listaszerkezetek I. Lista elemtípusának meghatározása, lista építése adott típusú elemekből. Elemek létrehozása, törlése, módosítása, megjelenítése.
 2. hét: Listaszerkezetek II. Listák bejárása, rendezése, fájlba mentése. Gyakorlati példa: kérdésszerkesztő alkalmazás építése kvíz játékhoz.
 3. hét: Az Entity Framework. Mapping osztályok generálása távoli SQL szerveren tárolt adatbázis sémájára. Csatlakozás a távoli adatbázishoz – a connection string. Optimista és pesszimista konkurencia a párhuzamos adatmódosítás kezelésére. Gyakorlati feladat: Felhasználói felület építése SQL szerveren tárolt óranyilvántartó adatbázis kezelésére.
 4. hét: Adat-köthető komponensek használata, felhasználói-felület építése. Master-detail relációk kezelése. Az adatkötési (data binding) architektúra áttekintése. Gyakorlati feladat: Az előző heti példa folytatása.
 5. hét: A LINQ to SQL technológia bemutatása. Alapvető LINQ lekérdezések és SQL megfelelőik. Gyakorlati feladat: SQL táblában tárolt fa struktúrájú adatok kezelése - hierarchikus raktárkészlet nyilvántartó alkalmazás építése.
 6. hét: Üzleti logika építése Entity Framework és LINQ és alapokon. Gyakorlati feladat: Felvételi rendszer modellezése -SQL adatbázisban tárolt diákok elosztása az általuk megjelölt képzésekre pontszámuk alapján.
 7. hét: Űrlap adatainak validálása reguláris kifejezéseken keresztül - adatminőség. Gyakorlati feladat: Közigazgatásban használt kódokat felismerő reguláris kifejezések írása.
 8. hét: Alkalmazások közti adatcsere. Excel Interop.Gyakorlati példa: Óranyilvántartó adatbázis adatainak exportálása Excelbe.
 9. hét: Excelben tárolt adatok statisztikai feldolgozása.
 10. hét: Jelentések és diagramok készítése. A jelentés alapjául szolgáló paraméterek átadása, exportálás Wordbe, Excelbe, PDF-be.Gyakorlati példa: A korábbi nyilvántartó alkalmazás bővítése jelentésekkel.
 11. hét: Szemléletformáló előadás: A genom, mint program. Genetikus algoritmusok.Gyakorlat: Felkészülés a zárthelyi dolgozatra
 12. hét: Összefoglaló előadás: A kód minőségének mérése, tesztelés, telepítőkészlet építése. Szoftverfejlesztési módszertanok.

Gyakorlat: Zárthelyi dolgozat

Segédanyagok

Kötelező irodalom