Vezetés és szervezés

A GeekWiki wikiből
Vezetés és szervezés
Tárgykód
2VE81NGK14B
Általános infók
Kredit
5
Ajánlott félév
2.
Félév
tavaszi félév
Előadás
van
Szeminárium
hetente egyszer
Tanszék
Vezetés és Szervezés Tanszék
Követelmények
Jelenlét
kötelező
KisZH
szemináriumvezetőtől függ
NagyZH
nincs
Házi feladat
nincs
Vizsga
nincs
Előtanulmány
nincs
Elérhetőségek
Tárgyfelelős
Dr. Dobák Miklós
Oktatók
Dr. Vaszkun Balázs
Okató(k) e-mail címe
vezszerv@uni-corvinus.hu

A tárgyhoz tartozó előadások nem igényelnek személyes jelenlétet, a tananyag e-learning modulok formájában elérhető a Moodlefelületen. A félév során minden héten elvárjuk az aktuális heti modul teljesítését a megadott határidőre, valamint a hozzá tartozó elektronikus teszt kitöltését.Ez a munka adja a hallgatói teljesítmény 50%-át, azaz maximum 50pontot.Minden héten tartunk szemináriumokat, amelyek látogatása kötelező.A jelenlétet a szemináriumvezető ellenőrzi, és a folyamatos órai munka alapján a félév végén értékeli a hallgató teljesítményét, maximum 50ponttal.A szemináriumok célja az elméleti tananyag gyakorlati készségekké formálása, a hallgatók aktív részvételre és folyamatos felkészülésre való ösztönzése.A félév végén nincs írásbeli vizsga: az elektronikus és a szemináriumi teljesítmény összegéből adódó jegy bekerül a Neptunba.

KÜLFÖLDÖN TANULÓ HALLGATÓK ÉVKÖZI MUNKÁJA: Az igazoltan külföldön tanuló vagy a félévet egyéni tanrenddel hallgatók egy számukra létrehozott szemináriumi csoportba jelentkeznek, esetükben a személyes jelenlét az évközi feladatokkal kiváltható. A speciális szemináriumi csoportba jelentkezés alapja azegyéni tanulmányi rendről kapott dékáni engedély, vagy a külföldi tanulmányokról szóló igazolás.

TÁRGYÚJRAFELVEVŐ HALLGATÓK ÉVKÖZI MUNKÁJA: Azon hallgatók, akik a tárgyhoz tartozó szemináriumokon korábban már részt vettek,egy számukra létrehozott szemináriumi csoportba jelentkeznek, esetükben a személyes jelenlét az évközifeladatokkal kiváltható. A speciális szemináriumi csoportba jelentkezés alapjaként meg kell adni, hogy milyen időszakban és pontosan kinek a szemináriumi csoportjába járt az illető hallgatókorábban.

TÁRGYEKVIVALENCIA KÉRVÉNYT BENYÚJTÓHALLGATÓK ÉVKÖZI MUNKÁJA: Azon hallgatók, akik már más intézményben tanultak menedzsmentalapokat, ennek igazolását a tárgyleírással és tematikával le kell adniuk a Vezetéstudományi Intézet titkárságán(E 365.1-es szoba). Szignifikáns mértékű egyezés esetén ugyan nem mentesülnek teljesen a tárgy teljesítése alól, de a számukra létrehozott szemináriumi csoportba jelentkezhetnek, esetükben sem szükséges a személyes jelenlét. A speciális szemináriumi csoportba jelentkezés alapja a tárgyfelelős vagy tárgykoordinátor előzetes visszaigazolása a benyújtott kérvényre.

Követelmények

Az előadások elektronikus formában zajlanak, a modulok megtekintését minden héten határidőre el kell végezni. Minden héten ki kell tölteni egy elektronikus tesztet is, amelynek időpontja kötött –mintha az órára kellene bemenni. A teszt viszont bárhonnan teljesíthető. A tesztek az előadásanyag és a tankönyv elsajátítását kérik számon. A fentiek teljesítésével a félév során maximum 50 pont szerezhető–ez az „elektronikus eredmény”.A félév során a szemináriumvezetők további 50 pontot adhatnak minden, hozzájuk beiratkozott hallgatónak az aktív jelenlét és a felkészültség alapján. Ez lesz a „szemináriumi eredmény”. Az évközi teljesítmény a két részeredmény összege. A fenti három, különleges státuszú szemináriumi csoportba sorolt hallgatók elektronikus eredményét kétszeres súllyal vesszük figyelembe. Utóvizsgán az értékelés jellege és a félévközi munka fontossága miatt a vizsgán nyújtott teljesítményt csak 70%-os súllyal tudjuk figyelembe venni –azaz a maximális teljesítménnyel közepes érdemjegy szerezhető.

A szorgalmi időszakban

  • Évközi teljesítmény (100 pont): szemináriumi jelenlét, órai munka (50 pont), Moodle teljesítés (50 pont)
  • Megajánlott jegy: van.
  • Elővizsga: nincs.


A vizsgaidőszakban

  • Vizsga: szóbeli

Utóvizsgán az értékelés jellege és a félévközi munka fontossága miatt a vizsgán nyújtott teljesítményt csak 70%-os súllyal tudjuk figyelembe venni –azaz a maximális teljesítménnyel közepes érdemjegy szerezhető.

Félévvégi jegy

  • Ponthatárok:
Pontszám Jegy
0 - 50 1
51 - 62 2
63 - 74 3
75 - 86 4
87 - 100 5

Tematika


1.Vezetés, a vezető főbb feladatai
2.A tervezés, mint vezetési funkció
3.A személyes vezetés, mint vezetési funkció
4.A kontroll, mintvezetési funkció
5.A szervezés, mint vezetési funkció. A kontingenciaelmélet.
6.A szervezet fogalma. Egyszerű szervezetek
7.Funkcionális szervezetek
8.Divizionális szervezetek
9.Mátrix szervezetek
10.Strukturális jellemzők, a szervezetek tipizálása
11.Alternatív struktúrák
12.Szervezettervezésés folyamatszervezés
13.Összefoglalás


A tananyag elsajátításával a hallgató:
-gyorsabb tájékozódásra képes munkavállalóként a szervezetek világában;
-ismeri a vezetői munka tartalmát, hatékonyabban tud vezetőkkel együttműködni;
-képessé válik a szervezetek elemzésére, mérlegelni tudja az egyes szervezeti modellek előnyeit és hátrányait.
A Vezetés és szervezés tantárgy olyan alapozó kurzus, amely alapismereteket nyújt a Stratégiaiés üzleti tervezés, a Szervezeti magatartás, az Emberierőforrás-menedzsment és aMenedzsmentkontroll (Controlling) tantárgyakhoz. Ennek tudatában célunk olyan közösszemlélet és szaknyelv átadása, amely alkalmassá teszi hallgatóinkat későbbi tanulmányaikeredményes folytatására, adiploma megszerzését követően pedig a szervezetekbe történő gyorsbeilleszkedésre.

Segédanyagok

Tankönyv

  • Dobák Miklós és Antal Zsuzsanna: Vezetés és Szervezés Akadémiai Kiadó, 2016, 2013 (vagy az Aula Könyvkiadó 2010-es, illetve 2011-es kiadványa)

Kapcsolódó tárgyak

  • Nem épül rá tárgy.

Ajánlott oldalak

Forrás

A Vezetés és szervezés tantárgy oktatói csapata